Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-37

RK-29-2013-37.doc  RK-29-2013-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-29-2013-37
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/392 Pucov - průtah
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce II/392 Pucov - průtah . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadaná formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek a následným zveřejněním na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 4 nabídky. Při hodnocení a posouzení podaných nabídek nebyla vyřazena žádná z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-29-2013-37, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 110 00 Praha 1, (OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno) IČO: 45274924, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 3 834 933,66 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-29-2013-37, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/392 Pucov - průtah dle materiálu RK-29-2013-37, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/392 Pucov - průtah EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 110 00 Praha 1, (OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno) IČO: 45274924, v souladu s materiálem RK-29-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz