Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-28

RK-29-2013-28.doc  RK-29-2013-28pr01.doc  RK-29-2013-28pr01upr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-29-2013-28
NázevPodstatná změna XIX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

V průběhu 4. a 5. etapy projektu proběhla a stále probíhají výběrová řízení na vybavení objektu zázemí pro management a ambulantních služeb Domova bez zámku a 4 objektů transformovaných bydlení. Jedná se o nábytek a kancelářské vybavení, informační technologie, elektrické spotřebiče, elektrická polohovací lůžka, automobily, keramické pece a vybavení sociálně terapeutické dílny, která slouží jako kavárna. Rozpočet projektu byl sestaven na základě přepokládaných hodnot výběrových řízení. Po ukončení výběrových řízení je třeba dle požadavků Integrovaného operačního programu zpracovat Oznámení příjemce o změnách v projektu, které upraví rozpočet dle skutečných výdajů za vybavení. Na tento krok je navázáno proplacení výdajů za vybavení objektů, o které bylo požádáno v rámci 4. Monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
Vzhledem k tomu, že došlo u většiny výběrových řízení k jejich ukončení, překládáme radě kraje je schválení zpracované Oznámení. V rámci projektu je plánováno ještě jedno výběrové řízení č. 030, které bude zajištovat dodávku zařízení pro výrobu kávy v přepokládané hodnotě 83 000,- Kč bez DPH a dodávku elektrozařízení pro terapii v hodnotě 28 000,- Kč bez DPH. Úprava rozpočtu po ukončení tohoto výběrového řízení bude řešena samostatným Oznámením příjemce o změnách v projektu.
V přeloženém Oznámení jsou uvedeny předpokládané hodnoty z rozpočtu, nejsou však zde uvedeny hodnoty nové z důvodu kontroly jednotlivých výběrových řízení pobočkou CRR. Po jejich kontrole budou částky přesně vyčísleny. Vzhledem k tomu, že přepokládané hodnoty výběrových řízení nebyly po ukončení řízení překročeny, celkový rozpočet projektu bude snížen.

Bližší informace jsou uvedeny materiálu RK-29-2013-28, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-29-2013-28, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálů RK-29-2013-28, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-29-2013-28, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-29-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz