Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-33

RK-29-2013-33.doc  RK-29-2013-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-29-2013-33
NázevNávrh na implementaci vybraných doporučení z Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací
Zpracoval E. Janoušková, D. Buřičová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuSpolečnost Dynatech s.r.o. Kraji Vysočina provedla pro Kraj Vysočina bezplatný Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací. S výsledky byla Rada Kraje Vysočina (dále jen rada kraje ) obeznámena na svém jednání dne 21. 5. 2013. Usnesením č. 0877/18/2013/RK rada kraje uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina vybrat z Pre-auditu ta doporučení, která by byla vhodná pro implementaci, včetně vyčíslení případných nároků na jejich realizaci, a předložit je radě kraje ke schválení.
Smyslem Pre-auditu bylo zhodnotit stávající úroveň systému řízení příspěvkových organizací v předem definovaných šesti komponentách - řízení, ekonomické řízení, nákupní procesy, personální řízení, kontrola a hodnocení, veřejné služby. Cílem bylo doporučit opatření pro přiblížení se k cílovému stavu, který vychází z legislativy, z korporátního přístupu k řízení ÚSC a jeho příspěvkových organizací, ze zahraničních principů New public management a Good governance, ale především z dobré praxe, kterou zavedly jiné kraje nebo města v České republice.

V návaznosti na výstupy z Pre-auditu, na výstupy projektu Řízení příspěvkových organizací a ve vazbě na dosavadní zkušenosti odborů s řízením příspěvkových byl vytvořen návrh série opatření, které jsou založeny na následujících principech:
1. nejdříve nastavit jednoznačně procesy (postupy, odpovědnosti, šablony apod.) tak, aby každý účastník ve kterémkoliv stadiu věděl
* co má dělat
* do kdy to má udělat
* jaká je jeho odpovědnost
* kam má výsledek své práce předat
* jaké nástroje ke splnění svého úkolu musí nebo může použít;
2. tyto procesy zautomatizovat (minimalizovat ruční práci) a nastavit ukazatele KPI
3. proškolit všechny účastníky (příspěvkové organizace, úředníky)
4. pravidelně je vyhodnocovat a kontrolovat.

Pre-audit prověřil aktivity realizované podle doporučení, které byly definované ve strategii projektu Řízení příspěvkových organizací ; předkládaná opatření na ně navazují a otvírají prostor pro další zlepšení.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit návrh opatření dle materiálu RK-29-2013-33, př. 1 a harmonogram jejich implementace s tím, že zpráva o vyhodnocení opatření bude předložena radě kraje do 31. 12. 2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
návrh opatření a harmonogram jejich implementace dle materiálu RK-29-2013-33, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu vyhodnocení opatření dle materiálu RK-29-2013-33, př. 1 do 31. 12. 2014.
Odpovědnost ředitel
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz