Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-04

RK-29-2013-04.doc  RK-29-2013-04pr01.doc  RK-29-2013-04pr02.doc  RK-29-2013-04pr03.doc  RK-29-2013-04pr04.doc  RK-29-2013-04pr05.doc  RK-29-2013-04pr06.doc  RK-29-2013-04pr07.doc  RK-29-2013-04pr08.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-29-2013-04
NázevZadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval J. Tvrzová, E. Pausarová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Předmětem této akce je vybudování celkem 4 objektů určených pro poskytování pobytových sociálních služeb v malé domácnosti pro 4 x 6 klientů ÚSP Křižanov, p.o., z toho 2 objekty budou vybudovány ve městě Velké Meziříčí a 2 objekty v obci Bystřice nad Pernštejnem. S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a lokalitu plnění je vhodné zadávat veřejné zakázky samostatně vždy pro 2 objekty v jedné lokalitě. Na obě stavební akce byly zpracovány projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí byla stanovena v celkové výši 11 983 264,89 Kč bez DPH, předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem byla stanovena v celkové výši 20 364 301,55 Kč bez DPH. Předpokládané hodnoty odpovídají finančnímu limitu pro podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 Zákona byla dne 17. 5. 2013 do Věstníku veřejných zakázek odeslána předběžná oznámení veřejných zakázek, která byla zveřejněna dne 20. 5. 2013 pod ev. č. VZ 354241 a 354266. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejných zakázek dle materiálů RK-29-2013-04, př. 1
a RK-29-2013-04, př. 2
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejných zakázek na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-29-2013-04, př. 3 a RK-29-2013-04, př. 4
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálů
RK-29-2013-04, př. 5 a RK-29-2013-04, př. 6
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle doplněných materiálů
RK-29-2013-04, př. 7 a RK-29-2013-04, př. 8.

K provedení zadávacího řízení navrhuje OM tyto termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zakázkách do Věstníku veřejných zakázek - do 25. 9. 2013 (předpoklad)
- konec lhůty pro podávání nabídek - 21. 10. 2013 (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Termíny uvedené v přiložených materiálech jsou pouze orientační, budou upřesněny v závislosti na obdržení písemného souhlasu poskytovatele dotace (MPSV ČR) se zahájením zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona. OM si vyhrazuje změnu obsahu Zadávací dokumentace na základě požadavků a připomínek poskytovatele dotace.
StanoviskaUsnesení rady kraje 0838/16/2013/RK ze dne 7. 5. 2013 (rada kraje schválila některé změny v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. a uložila OSV a OM zapracovat tyto změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu).
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejných zakázek dle materiálů RK-29-2013-04, př. 1 a RK-29-2013-04, př. 2;
rozhoduje
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-29-2013-04, př. 3;
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-29-2013-04, př. 4;
jmenuje
* komise pro otevírání obálek dle materiálů RK-29-2013-04, př. 5 a RK-29-2013-04, př. 6;
* hodnotící komise dle doplněných materiálů RK-29-2013-04, př. 7 a RK-29-2013-04, př. 8.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz