Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-07

RK-29-2013-07.doc  RK-29-2013-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-29-2013-07
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov do vlastnictví obce Pokojov.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nechala vypracovat geometrický plán č. 167-89/2013, kterým byl zaměřen průjezdní úsek silnice III/3881 obcí Pokojov.
Geometrickým plánem č. 167-89/2013 byly z pozemku par. č. 753/2 nově odděleny pozemky par. č. 753/8, par. č. 753/9, par. č. 753/10, par. č. 753/11 a par. č. 753/12 a dále z pozemku par. č. 763/1 byl nově oddělen pozemek par. č. 763/3. Nově oddělené pozemky budou darovány obci Pokojov, neboť jsou zastavěny obecním prostranstvím nebo zelení.
Původní pozemky par. č. 753/2 a par. č. 763/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek předán k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. a obec Pokojov na LV č. 127.
Návrh řešení OM navrhuje převést nově oddělené pozemky par. č. 753/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojov.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou tedy pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár n. S. souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat nově oddělené pozemky par. č. 753/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov do vlastnictví obce Pokojov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky par. č. 753/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz