Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 29/2013, které se bude konat dne 10.09.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2013
2. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
    ( P. Kolář, RK-29-2013-02)
3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-29-2013-03)
4. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-29-2013-04)
5. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
    ( P. Kolář, RK-29-2013-05)
6. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
    ( P. Kolář, RK-29-2013-06)
7. Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
    ( P. Kolář, RK-29-2013-07)
8. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
    ( P. Kolář, RK-29-2013-08)
9. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-29-2013-09)
10. Předložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
    ( H. Strnadová, RK-29-2013-10)
11. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
    ( H. Strnadová, RK-29-2013-11)
12. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
    ( P. Pavlinec, RK-29-2013-12)
13. Integrace systémů eAmbulance a MAX - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-29-2013-13)
14. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-29-2013-14)
15. Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-29-2013-15)
16. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-29-2013-16)
17. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému pro oblast Pelhřimov
    ( S. Měrtlová, RK-29-2013-17)
18. ERP - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin projektu nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-29-2013-18)
19. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
    ( M. Hyský, J. Strejček, RK-29-2013-19)
20. Změna organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-29-2013-20)
21. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-29-2013-21)
22. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-29-2013-22)
23. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina
    ( M. Pech, RK-29-2013-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
    ( I. Šteklová, A. Krištofová, RK-29-2013-24)
25. Informace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje Vysočina pro období 2014-2020
    ( I. Fryšová, RK-29-2013-25)
26. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-29-2013-26)
27. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-29-2013-27)
28. Podstatná změna XIX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-29-2013-28)
29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
    ( V. Švarcová, RK-29-2013-29)
30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
    ( V. Švarcová, RK-29-2013-30)
31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitaliz
    ( Z. Chlád, RK-29-2013-31)
32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
    ( Z. Chlád, RK-29-2013-32)
33. Návrh na implementaci vybraných doporučení z Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací
    ( Z. Kadlec, RK-29-2013-33)
34. Projekty, připravované k předložení do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
    ( E. Janoušková, RK-29-2013-34)
35. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-29-2013-35)
36. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz