Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-02

RK-29-2013-02.doc  RK-29-2013-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-29-2013-02
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích Kraje Vysočina pro výše uvedenou stavbu.
Kraj Vysočina je investorem stavby silnice II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, která je spolufinancovaná z prostředků EU. Předmětnou stavbou je mimo jiné vyvolaná i přeložka sdělovacího vedení společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.. Nově přeložené vedení zasáhne i do pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2095 a par. č. 1758 v k. ú. Jamné u Jihlavy, které jsou jako součást trvalého záboru stavby ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Pro možnost provedení přeložky sdělovacího vedení navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-29-2013-02, př. 1. Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene bude poskytnuta Kraji Vysočina ve výši 100,- Kč + DPH formou započtení vzájemné pohledávky.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-29-2013-02, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz