Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-32

RK-29-2013-32.doc  RK-29-2013-32pr01.pdf  RK-29-2013-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-29-2013-32
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Rady Kraje Vysočina dne 11. 06. 2013 bylo usnesením č. 1086/21/2013/RK rozhodnuto o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita -- neinvestiční (nestavební) opatření a jejím rozdělení (dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků (níže jen zákon ) na pět dílčích částí.
Předmětem plnění (s platností na všech pět částí veřejné zakázky) bylo zachovat výjimečnou biodiverzitu MZCHÚ tzn. zastavit zarůstání lokalit dřevinami a odstranit jejich nálety, zastavit ruderalizaci, obnovit a stabilizovat vodní režim, řečeno obecně, chránit vybrané MZCHÚ před nežádoucími změnami, další destrukcí či dokonce zánikem.
Veřejné zakázky administruje společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229.
Lhůta pro podání nabídek na všech pět dílčích částí podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření byla stanovena do 27. 08. 2013.
Otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření se uskutečnilo dne 27. 08. 2013.
Ve lhůtě pro předložení nabídek byly na jednotlivé dílčí části podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření podány:
Část I.: Biodiverzita - EVL V Lísovech tři nabídky
Část II.: Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště tři nabídky
Část III.: Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště tři nabídky
Část IV.: Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště tři nabídky
Část V.: Biodiverzita - PR Údolí Brtnice dvě nabídky
Nabídky vyhověly kontrole podle ustanovení § 71 odst. 8 zákona a byly hodnotící komisí zařazeny do dalšího posouzení nabídek.
Hodnotící komise provedla dne 04. 09. 2013 na svém jednání v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek u všech pěti dílčích částí.
O průběhu jednání byly hodnotící komisí pořízeny Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek a Zpráva o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek , které jsou Radě Kraje Vysočina předloženy v materiálu
RK-29-2013-32, př. 1 a RK-29-2013-32, př. 2.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že uchazeči, kteří podali nabídky na podlimitní veřejnou zakázku, splnili všechny podmínky a náležitosti stanovené zákonem a zadávací dokumentací, navrhuje hodnotící komise zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek na všech pět dílčích částí podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření dle materiálu RK-29-2013-32, př. 2.
Hodnotící komise dále navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) a zahájení jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 04/13 ze dne 05. 03. 2013 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek Radě Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče doporučeného hodnotící komisí dle materiálu RK-29-2013-32, př. 2 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření ;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) oznámení výsledků podlimitní veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OŽP
Termín 15. 09. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz