Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-24

RK-29-2013-24.doc  RK-29-2013-24pr01.doc  RK-29-2013-24pr02.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-29-2013-24
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová, A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina již od svého vzniku podporuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, pořádaný Jihlavským spolkem amatérských filmařů. Tato akce je vždy zařazena mezi VIP akce Kraje Vysočina podporované přímo z rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje. Pro rok 2013 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0541/08/2012/ZK dotaci na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2013 ve výši 550 000 Kč.
Jihlavský spolek amatérských filmařů zastoupený panem Markem Hovorkou (ředitelem festivalu) se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o navýšení podpory ze strany Kraje Vysočina ve výši 1 000 000 Kč. Bližší informace, vysvětlení a důvody navýšení jsou uvedeny v žádosti o navýšení dotace, jež je obsahem materiálu RK-29-2013-24, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 4. 9. 2013 činí 59 353 tis. Kč

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00530.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013 dle materiálu RK-29-2013-24, př. 2.
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč dle materiálů
RK-29-2013-24, RK-29-2013-24, př. 1 a RK-29-2013-24, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz