Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-19

RK-29-2013-19.doc  RK-29-2013-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-29-2013-19
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval J. Strejček, P. Průža, S. Urbancová
Předkládá M. Hyský, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina, jako vydavatel zásad územního rozvoje, je povinen hradit obcím, dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, náklady na pořízení změny územního plánu, které vyplývají ze zásad územního rozvoje. Tato povinnost se stala aktuální vydáním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina , účinných od 23. 10. 2012.
Pro jednotný postup na úhradu takto vyvolaných nákladů je zpracován materiál
RK-29-2013-19, př. 1 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, který stanoví postup pro výpočet úhrady nákladů. V rozpočtu kraje na rok 2014 bude vyčíslena potřebná položka na kapitole Územní plánování.
Návrh řešení Odbor územního plánování a stavebního řádu navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, dle materiálu RK-29-2013-19, př. 1 a
- svěřit hejtmanovi kraje rozhodování o úhradě nákladů dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pak může rada kraje rozhodování dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit hejtmanovi kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Materiál byl projednán na oddělení interního auditu a na ekonomickém odboru.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, dle materiálu RK-29-2013-19, př. 1;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodování o úhradě nákladů dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz