Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-17

RK-29-2013-17.doc  RK-29-2013-17pr01.doc  RK-29-2013-17pr02.doc  RK-29-2013-17pr03.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-29-2013-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému pro oblast Pelhřimov
Zpracoval M. Křížková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace se spolu s vedoucím územního odboru Pelhřimov Policie České republiky a ředitelem územního odboru Pelhřimov Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek na zabezpečení první odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS ) okresu Pelhřimov. Odborná příprava se uskuteční pravidelně jedenkrát za půl roku a bude zaměřena na témata, která vycházejí z typových činností složek IZS při společném zásahu a z proběhlé zásahové činnosti za uplynulé období. Žádost o poskytnutí příspěvku je uvedena v materiálu RK-29-2013-17, př. 1.
Prvním tématem odborné přípravy bude Demonstrování úmyslu sebevraždy . Setkání se uskuteční ve dnech 9. - 10. října 2013 ve školícím a výcvikovém středisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Brtné. Příspěvek ve výši 10 000 Kč je určen na zajištění přípravy semináře pro účastníky a přednášející. Za každou složku IZS se zúčastní cca 10 zaměstnanců a 5 přednášejících. Podrobnější informace včetně programu odborné přípravy a rozpočtu akce jsou uvedeny v materiálu RK-29-2013-17, př. 2.
Účelem příspěvku je podpora odborného setkání zvyšující odborný a profesní růst a péči o příslušníky a zaměstnance jednotlivých složek IZS. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0547/08/2012/ZK schválilo rozpočet kraje na rok 2013, kde v kapitole Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví bylo uvažováno s financováním vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 500 000 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání první odborné přípravy základních složek IZS s tématem Demonstrování úmyslu sebevraždy ve výši 10 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-08 (materiál RK-29-2013-17, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 10 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 10 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, IČO: 47366630 s určením na krytí nákladů spojených se zajištěním semináře odborné přípravy základních složek IZS pro oblast Pelhřimov.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz