Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-06

RK-29-2013-06.doc  RK-29-2013-06pr01.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-29-2013-06
NázevUzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008 .
Tato stavba řeší opravu dvou stávajících mostních objektů ležících těsně za sebou na silnici II/129. U mostního objektu ev. č. 129-008, který převádí danou komunikaci přes řeku Želivku, bude vyměněna nosná konstrukce na stávajících opěrách. U mostního objektu
ev. č. 129-007, který převádí danou komunikaci přes inundační území Želivky a je bez stálého průtoku, bude provedena rekonstrukce se zachováním stávající nosné klenbové konstrukce.
Podle projektové dokumentace vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto budou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - původ Přídělový plán jako par. č. 297 a par. č. 313 v k. ú. a obci Želiv, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové.
Prostřednictvím této nájemní smlouvy chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Lesy České republiky, s.p., nájemní smlouvu na části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ Přídělový plán jako par. č. 297 a par. č. 313 v k. ú. Želiv za cenu stanovenou dohodou ve výši 7,50 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva je obsahem materiálu RK-29-2013-06, př. 1.
StanoviskaODSH souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán (GP) par. č. 297 a par. č. 313 v k. ú. a obci Želiv dle materiálu RK-29-2013-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz