Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-05

RK-29-2013-05.doc  RK-29-2013-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-29-2013-05
NázevSmlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k. ú. Panské Dubenky zastavěné stavbou realizovanou Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 . Část předmětné stavby byla na základě smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o poskytnutí náhrady ušlé produkce rybníka Šerý realizovaná na pozemcích ve vlastnictví Rybářství Telč, a.s.. Vlastník pozemků, Rybářství Telč, a.s., byl na základě uzavřené smlouvy povinný trpět na předmětných pozemcích právo Kraje Vysočina, spočívající v realizaci výše uvedené stavby, do doby zkolaudování stavby. Předmětná stavba byla spolufinancovaná z prostředků EU. Z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ROP Jihovýchod vyplývá, že příjemce dotace je povinen mít k pozemkům zastavěným stavbou, na kterou byla poskytnuta dotace, smluvně ošetřený právní vztah, kterým bude zajištěna udržitelnost projektu po stanovenou dobu.
Návrh řešení Z výše uvedeného důvodu navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s., smlouvu o výpůjčce na dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově oddělené pozemky par. č. 556/4, par. č. 556/6, par. č. 556/5, par. č. 556/7 a par. č. 556/3 v k. ú. a obci Panské Dubenky a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ 499 69 111 smlouvu o výpůjčce na pozemky oddělené z původních par. č. 556/2 a par. č. 556/3 a dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově označené jako par. č. 556/3, par. č. 556/4, par. č. 556/5, par. č. 556/6 a par. č. 556/7 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz