Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-29

RK-29-2013-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-29-2013-29
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Realizace projektu byla do 1. 7. 2012.
Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu uzavřel s Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (Dohoda o spolupráci).
V rámci projektu bylo stanoveno pět monitorovacích období, v průměru šesti měsíců za jedno období. Po uplynutí tohoto období předkládal každý partner do 30 dnů svému kontrolorovi monitorovací zprávu č. 1. Po odsouhlasení dílčích zpráv příslušným kontrolorem byla vedoucím partnerem zpracována monitorovací zpráva č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za svého projektového partnera), včetně zpracování žádosti o platbu. Tato zpráva musí být podána do 150 dnů po ukončení monitorovacího období. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy mohou být na účet vedoucího partnera poslány uznané vynaložené finanční prostředky. Na účet vedoucího partnera jsou následně převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013) ve výši 5 % způsobilých výdajů vedoucího partnera a finanční prostředky z ERDF (podíl vedoucího partnera a projektového partnera). Vedoucí partner je povinen převést neprodleně prostředky z ERDF svým projektovým partnerům dle jejich certifikovaných výdajů.
Dne 19. 8. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) - finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, certifikované za 5. monitorovací období v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč).
StanoviskaEkonomický odbor
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MMR ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč), která je určena na financování projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč).
Odpovědnost OSV, EO
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz