Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-18

RK-29-2013-18.doc  RK-29-2013-18pr01.doc  RK-29-2013-18pr02.xls  RK-29-2013-18pr03.xls
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-29-2013-18
NázevERP - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin projektu nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také nemocnice ), mají na základě výběrového řízení s dodavatelem uzavřeny jednotlivé Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému (dále také servisní smlouvy ).
Dodavatel poskytuje podle čl. IV. odst. 3) písm. b) servisních smluv nemocnicím tzv. služby rozvoje, které zahrnují změny a úpravy software (projektu ERP) dle požadavků nemocnic. Služba je hrazena v rámci měsíčního paušálu a je omezena limitem počtu hodin. Nevyčerpaný počet hodin propadá. Dodavatel je povinen poskytovat služby rozvoje na základě požadavků nemocnic, které podléhají předchozímu schválení ze strany Kraje Vysočina.
Na základě usnesení rady kraje č. 1237/25/2013/RK nemocnice postupně uzavírají Dodatek č. 1 jednotlivých servisních smluv, kterým je mj. zúžen předmět servisu (o servis modul Personalistika a Mzdy) a jsou rovněž poměrně sníženy počty tzv. rozvojových hodin projektu ERP na 132 hodin ročně.

Nemocnice předložily následující žádosti k čerpání hodin rozvoje:
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádaly v materiálu RK-29-2013-18, př. 1 o souhlas s čerpáním rozvojových hodin na zavedení nových funkcí limitů s čerpáním 30 rozvojových hodin na každou organizaci dle časové kalkulace limitů uvedené v materiálu RK-29-2013-18, př. 2.
- Současně, na základě realizovaných pracovních jednání se zástupci všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, byl dohodnut rozvoj v rámci IS FaMa+, která je součástí ERP systému. Jedná se též o požadavky nad rámec projektu, dle materiálu
RK-29-2013-18, př. 3.
Návrh řešení Navrhované činnosti (programové úpravy) uvedené v materiálu RK-29-2013-18, př. 1
a RK-29-2013-18, př. 3 lze považovat za rozvoj ERP systému. Jedná se o změny, které vhodným způsobem doplňují stávající řešení ERP systému a rozšiřují možnosti nemocnic při jeho využití. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje schválit požadavky nemocnic ke službám rozvoje projektu ERP dle materiálů RK-29-2013-18, př. 2 a RK-29-2013-18, př. 3.
Příslušnost rady kraje ke schválení čerpání hodin rozvoje je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení: navrhovaná změna neovlivní dosud nastavený import dat do datového skladu - v datovém skladu limity nebudou sledovány. Sledování limitů až na úroveň hospodářských středisek je vhodným prostředkem organizace pro sledování efektivity, OAPŘ doporučuje schválení. Systém FaMa+ není součástí datového skladu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* čerpání hodin rozvoje projektu ERP (IS QI) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v rozsahu 30 hodin pro každou z uvedených organizací na čerpání služeb rozvoje projektu ERP dle materiálů RK-29-2013-18, př. 1 a RK-29-2013-18, př. 2;
* čerpání hodin rozvoje projektu ERP (IS FaMa+) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na čerpání plného rozsahu služeb rozvoje projektu ERP dle materiálu RK-29-2013-18, př. 3 u všech uvedených nemocnic.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz