Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-35

RK-29-2013-35.doc  RK-29-2013-35pr01.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-29-2013-35
NázevFinanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval5 Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 29/2013 dne 10. 9. 2013 zpracovali: A. Mi
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJiž čtvrtým školním rokem zajišťuje Kraj Vysočina ve spolupráci s partnerským regionem Champagne-Ardenne činnost francouzského lektora na vybraných školách zřizovaných Krajem Vysočina. Jeho působení je kvitováno ze všech stran jako velmi pozitivní krok Kraje Vysočina směrem k popularizaci našeho partnerského regionu a k podpoře výuky francouzského jazyka. Francouzský lektor kromě výuky francouzského jazyka na vybraných středních školách působí zároveň při krajské příspěvkové organizaci Vysočina Education, kde jsou organizovány metodické kurzy pro učitele francouzského jazyka, v letošním roce přibude metodická činnost. S blížícím se začátkem školního roku 2013/2014 je potřeba definovat finanční rámec pro zajištění aktivit.
Návrh řešení OŠMS navrhuje v souvislosti se zajištěním prostředků na pokrytí činností lektora v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 vyhradit celkem 305 000 Kč, z toho v roce 2013 částku 122 000 Kč a v roce 2014 částku 183 000 Kč.
V rozpočtu kraje, na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání je na výdaje spojené s působením lektora francouzského jazyka počítáno.
Podrobný rozpis jednotlivých částek je popsán v materiálu RK-29-2013-35, př. 1. OŠMS navrhuje radě kraje schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz jednotlivým organizacím. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Prostředky potřebné v roce 2014 budou zapracovány do návrhu rozpočtu kraje na rok 2014.
StanoviskaStanovisko EO - Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Školství, mládeže a sportu je počítáno s finančními prostředky na krytí výdajů souvisejících s působením lektora francouzského jazyka na Vysočině (§ 3299, ÚZ 00324). Finanční prostředky potřebné k zajištění působení lektora francouzského jazyka v roce 2014 bude třeba nárokovat při tvorbě Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.

Stanovisko OSH - Působení lektorky francouzského jazyka na Vysočině, které probíhá za finančního přispění jak Kraje Vysočina, tak partnerského regionu Champagne-Ardenne, patří k jednomu z nejvýznamnějších výsledků praktické spolupráce s francouzským partnerským regionem. V této souvislosti odbor sekretariátu hejtmana podporuje finanční zajištění lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina také pro školní rok 2013/2014.

Stanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O00746.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2013 dle materiálu RK-29-2013-35, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2014.
Odpovědnost OŠMS
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz