Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-31

RK-29-2013-31.doc  RK-29-2013-31pr01.pdf  RK-29-2013-31pr02.pdf  RK-29-2013-31pr03.pdf  RK-29-2013-31pr04.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-29-2013-31
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitaliz
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Rady Kraje Vysočina dne 11. 06. 2013 bylo usnesením č. 1087/21/2013/RK rozhodnuto o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a usnesením č. 1088/21/2013/RK o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec .
Předmětem plnění (s platností na obě veřejné zakázky) jsou sadové úpravy spočívající provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parcích v rámci zařízení zřizovaných Krajem Vysočina (ústav soc. péče a domov pro seniory).
Veřejné zakázky administruje společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229.
Lhůta pro podání nabídek na obě podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina byla stanovena do 09. 08. 2013. Otevírání obálek s nabídkami u obou podlimitních veřejných zakázek se uskutečnilo dne 09. 08. 2013.
Ve lhůtě pro předložení nabídek bylo na podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž podáno celkem osm nabídek.
Ve lhůtě pro předložení nabídek bylo na podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec podáno celkem sedm nabídek.
Nabídky vyhověly kontrole podle ustanovení § 71 odst. 9l zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a byly hodnotící komisí zařazeny do dalšího posouzení nabídek.
Hodnotící komise provedla v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na svých jednáních ve dnech 15. 08. 2013 a 04. 09. 2013.
O jejím průběhu byly hodnotící komisí pořízeny Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek a Zpráva o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek , které jsou Radě Kraje Vysočina předloženy v materiálu
RK-29-2013-31, př. 1 a RK-29-2013-31, př. 2.
Hodnotící komise provedla v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na svých jednáních ve dnech 15. 08. 2013 a 04. 09. 2013.
O jejím průběhu byly hodnotící komisí pořízeny Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek a Zpráva o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek , které jsou Radě Kraje Vysočina předloženy v materiálu
RK-29-2013-31, př. 3 a RK-29-2013-31, př. 4.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že uchazeči, kteří podali nabídky, splnili všechny podmínky a náležitosti stanovené zákonem a zadávací dokumentací, navrhují hodnotící komise zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek na obě veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec dle materiálu RK-29-2013-31, př. 2. a RK-29-2013-31, př. 4.
Hodnotící komise dále navrhují, aby Rada Kraje Vysočina uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) a zahájení jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 04/13 ze dne 05. 03. 2013 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek Radě Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor soc. věcí souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče doporučeného hodnotící komisí dle materiálu RK-29-2013-31, př. 2 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž ;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče doporučeného hodnotící komisí dle materiálu RK-29-2013-31, př. 4 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec ;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit (prostřednictvím administrátora veřejné zakázky) oznámení výsledků podlimitní veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OŽP
Termín 15. 09. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz