Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-20

RK-29-2013-20.doc  RK-29-2013-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-29-2013-20
NázevZměna organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh změny Organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen příspěvková organizace ).
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a s článkem V. odst. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace, předkládá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje návrh Organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Návrh změn byl vypracován ředitelem organizace.
Zásadní změnou je nově vzniklá aktivita zřízení kanceláře Vysocina Convention Bureau , která bude existovat při příspěvkové organizaci. Vysočina Tourism se tak díky Vysocina Convention Bureau dostane do sítě Czech Convention Bureau a bude získávat příspěvek od CzechTourism na podporu aktivit souvisejících s kongresovým a incentivním cestovním ruchem. Podmínkou je, aby tyto aktivity byly financovány vícezdrojově, tedy nejen díky CzechTourism prostřednictvím Czech Convention Bureau. Příspěvková organizace má zajištěny zdroje na roky 2014 - 2015 z ROP. Další roky se vyčlení určitá částka ročně v rámci stávajícího rozpočtu Vysočina Tourism a příspěvku od zřizovatele na tyto účely.
Další drobné změny jsou úpravy kompetencí, které již zaměstnankyně příspěvkové organizace měly zapracované v pracovních náplních, nyní jsou doplněny přímo do bodů organizačního řádu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-29-2013-20, př. 1.
Organizační řád podléhá schválení zřizovatelem podle článku V. odst. 4 Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Vykonávat zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, které byly zřízeny krajem, je v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), oprávněna rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-29-2013-20, př. 1.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 10. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz