Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2013, které se konalo dne 10. 9. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 9. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/392 Pucov - průtah“
38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014“
39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014“
40. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2013
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
 5. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
 6. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
 7. Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
 8. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
 9. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 10. Předložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 11. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 12. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
 13. Integrace systémů eAmbulance a MAX - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 14. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 15. Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 16. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému pro oblast Pelhřimov
 18. ERP - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin projektu nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
 19. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 20. Změna organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 21. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 22. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 23. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
 25. Informace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje Vysočina pro období 2014-2020
 26. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 27. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 28. Podstatná změna XIX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec“
 32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
 33. Návrh na implementaci vybraných doporučení z Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací
 34. Projekty, připravované k předložení do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
 35. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
 37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/392 Pucov - průtah“
 38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014“
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014“
 40. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“
 41. Rozprava členů rady
Usnesení 1558/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, 05 07, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
Usnesení 1559/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-29-2013-02, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-02.doc, RK-29-2013-02, př. 1

03. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1560/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2013-03, př. 1 a RK-29-2013-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-03.doc, RK-29-2013-03, př. 1, RK-29-2013-03, př. 2

05. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 1561/29/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ 499 69 111 smlouvu o výpůjčce na pozemky oddělené z původních par. č. 556/2 a par. č. 556/3 a dle geometrického plánu č. 109-1340/2012 nově označené jako par. č. 556/3, par. č. 556/4, par. č. 556/5, par. č. 556/6 a par. č. 556/7 v k. ú. a obci Panské Dubenky, a to na dobu určitou, počínaje dnem uzavření smlouvy do ukončení doby udržitelnosti projektu, která se předpokládá k 1. 5. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-05.doc, RK-29-2013-05, př. 1

06. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Usnesení 1562/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové na straně pronajímatele nájemní smlouvu na části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán (GP) par. č. 297 a par. č. 313 v k. ú. a obci Želiv dle materiálu RK-29-2013-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-06.doc, RK-29-2013-06, př. 1

07. Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
Usnesení 1563/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat nově oddělené pozemky par. č. 753/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov do vlastnictví obce Pokojov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky par. č. 753/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-07.doc, RK-29-2013-07, př. 1

04. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí a Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-04.doc, RK-29-2013-04, př. 1, RK-29-2013-04, př. 2, RK-29-2013-04, př. 3, RK-29-2013-04, př. 4, RK-29-2013-04, př. 5, RK-29-2013-04, př. 6, RK-29-2013-04, př. 7, RK-29-2013-04, př. 8

08. Koupě pozemků v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu změnit usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1565/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-08.doc

09. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1566/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 626 EUR (419 390,85 Kč), která je určena na financování projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice;
 • převod přijaté dotace ze zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Dědice v celé výši do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
zdůvodnění odložené platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj dle materiálu RK-29-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-09.doc, RK-29-2013-09, př. 1

10. Předložení žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o předložení žádosti o dotaci daného projektu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1567/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost o dotaci dle materiálu RK-29-2013-10, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2013-10, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-10.doc, RK-29-2013-10, př. 1, RK-29-2013-10, př. 2

11. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1568/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/347 Humpolec ul. Čejovská, okružní křižovatka“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-29-2013-11, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-29-2013-11, př. 2;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2013-11, př. 3;
 • stanovuje, že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/347 Humpolec ul. Čejovská, okružní křižovatka“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-29-2013-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-11.doc, RK-29-2013-11, př. 1, RK-29-2013-11, př. 2, RK-29-2013-11, př. 3

37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/392 Pucov - průtah“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1569/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/392 Pucov - průtah“ dle materiálu RK-29-2013-37, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/392 Pucov - průtah“ EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 110 00 Praha 1, (OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno) IČO: 45274924, v souladu s materiálem RK-29-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-37, RK-29-2013-37, př. 1

12. Veřejná zakázka Systémová podpora softwarových produktů Esri
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu shora uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1570/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OI
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-12.doc, RK-29-2013-12, př. 1, RK-29-2013-12, př. 2

13. Integrace systémů eAmbulance a MAX - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření u kapitoly Informatika. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1571/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • schválit integraci systémů eAmbulance a MAX;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-13.doc, RK-29-2013-13, př. 1

36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle materiálu RK-29-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-36, RK-29-2013-36, př. 1, RK-29-2013-36, př. 2

14. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/29/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2013-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-14.doc, RK-29-2013-14, př. 1

15. Dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1574/29/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2013-15, př. 1, RK-29-2013-15, př. 2 a RK-29-2013-15, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-15.doc, RK-29-2013-15, př. 1, RK-29-2013-15, př. 2, RK-29-2013-15, př. 3

16. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/29/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi GE Money Bank, a. s., a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, podle materiálu RK-29-2013-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 12. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-16.doc, RK-29-2013-16, př. 1, RK-29-2013-16, př. 2

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání odborné přípravy základních složek integrovaného záchranného systému pro oblast Pelhřimov
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 10 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, IČO: 47366630 s určením na krytí nákladů spojených se zajištěním semináře odborné přípravy základních složek IZS pro oblast Pelhřimov.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-17.doc, RK-29-2013-17, př. 1, RK-29-2013-17, př. 2, RK-29-2013-17, př. 3

18. ERP - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin projektu nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání hodin rozvoje projektu ERP (IS QI) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v rozsahu 30 hodin pro každou z uvedených organizací na čerpání služeb rozvoje projektu ERP dle materiálů RK-29-2013-18, př. 1 a RK-29-2013-18, př. 2;
 • čerpání hodin rozvoje projektu ERP (IS FaMa+) u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na čerpání plného rozsahu služeb rozvoje projektu ERP dle materiálu RK-29-2013-18, př. 3 u všech uvedených nemocnic.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-18.doc, RK-29-2013-18, př. 1, RK-29-2013-18, př. 2, RK-29-2013-18, př. 3

19. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje návrh schválit pravidla rady kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, dle materiálu RK-29-2013-19, př. 1;
svěřuje
hejtmanovi kraje rozhodování o úhradě nákladů dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-19.doc, RK-29-2013-19, př. 1

20. Změna organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou organizačního řádu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu organizačního řádu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2013-20, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-20.doc, RK-29-2013-20, př. 1

21. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/29/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek do expozic Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2013-21, př. 1, a to na dobu určitou od 17. 9. 2013 do 17. 9. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-21.doc, RK-29-2013-21, př. 1

22. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/29/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-29-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-22.doc, RK-29-2013-22, př. 1

23. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat členy konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/29/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol dle materiálu RK-29-2013-23, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupců měst, ve kterých se jednotlivé školy nacházejí, vedoucího OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupce pedagogického sboru a školské rady slučovaných organizací jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-23.doc, RK-29-2013-23, př. 1

35. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2013/2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2013 dle materiálu RK-29-2013-35, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2014.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-35.doc, RK-29-2013-35, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotaci Jihlavskému spolku amatérských filmařů. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/29/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013 dle materiálu RK-29-2013-24, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč dle materiálů RK-29-2013-24, RK-29-2013-24, př. 1 a RK-29-2013-24, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-24.doc, RK-29-2013-24, př. 1, RK-29-2013-24, př. 2

25. Informace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje Vysočina pro období 2014-2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Informace o přípravě Regionálního intervenčního rámce Kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/29/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-29-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-25.doc, RK-29-2013-25, př. 1, RK-29-2013-25, př. 2

26. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádostí příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-26.doc, RK-29-2013-26, př. 1, RK-29-2013-26, př. 2, RK-29-2013-26, př. 3, RK-29-2013-26, př. 4, RK-29-2013-26, př. 5, RK-29-2013-26, př. 6, RK-29-2013-26, př. 7, RK-29-2013-26, př. 8, RK-29-2013-26, př. 9, RK-29-2013-26, př. 10, RK-29-2013-26, př. 11, RK-29-2013-26, př. 12, RK-29-2013-26, př. 13, RK-29-2013-26, př. 14, RK-29-2013-26, př. 15, RK-29-2013-26, př. 16, RK-29-2013-26, př. 17, RK-29-2013-26, př. 18, RK-29-2013-26, př. 19, RK-29-2013-26, př. 20, RK-29-2013-26, př. 21, RK-29-2013-26, př. 22

27. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Dny zdraví na základních školách v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o dotaci občanskému sdružení Zdravá Vysočina, o. s. se sídlem Věžnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Zdravá Vysočina, o. s. se sídlem Věžnice 29, 582 52, IČO: 22681388 dle materiálu RK-29-2013-27, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-27.doc, RK-29-2013-27, př. 1, RK-29-2013-27, př. 2

40. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace na shora uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2013-40, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-40, RK-29-2013-40, př. 1

28. Podstatná změna XIX. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou daného projektu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1589/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-29-2013-28, př. 1upr1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-29-2013-28, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-28.doc, RK-29-2013-28, př. 1

29. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 5 428,87 EUR (136 943,25 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-29.doc

30. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1591/29/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 519 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-29-2013-30, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2013-30, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-30.doc, RK-29-2013-30, př. 1, RK-29-2013-30, př. 2

31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec“
J. Joneš, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uchazeče shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŽP
termín: 15. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-31.doc, RK-29-2013-31, př. 1, RK-29-2013-31, př. 2, RK-29-2013-31, př. 3, RK-29-2013-31, př. 4

32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
J. Joneš, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uchazeče shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. V průběhu jednání přišel M. Hyský Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŽP
termín: 15. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-32.doc, RK-29-2013-32, př. 1, RK-29-2013-32, př. 2

33. Návrh na implementaci vybraných doporučení z Pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1594/29/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh opatření a harmonogram jejich implementace dle materiálu RK-29-2013-33, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit zprávu vyhodnocení opatření průběžně dle materiálu RK-29-2013-33, př. 1 nejpozději do 31. 12. 2014.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-33.doc, RK-29-2013-33, př. 1

34. Projekty, připravované k předložení do výzvy C4 v rámci OP LZZ Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o níže uvedených projektech. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/29/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projekty:
  • „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 3,3 mil. Kč,
  • „Zvýšení kvality řízení a optimalizace procesů KrÚ Kraje Vysočina využitím ICT“ v celkové výši 4 mil. Kč,
  • „Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ v celkové výši 2,1 mil. Kč
do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 „Veřejná správa a veřejné služby“ pro oblast podpory 4. 1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost;
ukládá
ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dopracování žádosti do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 „Veřejná správa a veřejné služby“ pro oblast podpory 4. 1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a předložení projektu řídícímu orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
odpovědnost: Ř SEP
termín: 20. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-34.doc, RK-29-2013-34, př. 1, RK-29-2013-34, př. 2, RK-29-2013-34, př. 3

K bodům 38, 39, odboru analýz a podpory řízení, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

38. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014“
Usnesení 1596/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OAPŘ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-38, RK-29-2013-38, př. 1, RK-29-2013-38, př. 2

39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014“
Usnesení 1597/29/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OAPŘ
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2013-39, RK-29-2013-39, př. 1, RK-29-2013-39, př. 2

41. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 9. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2013 dne 10. 9. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 11. 9. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz