Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2011 - 18.10.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Chotěboř
03Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
04Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
05Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
06Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7
07Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
08Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
09Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
10Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
11Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
12Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
13Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
14Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
15Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
16Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
17Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
18Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Polná
21Uzavření nájemní smlouvy na část pozemků v k.ú. Nevcehle
22Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
23Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
24Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
25Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár
27Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2011
28Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
29Návrh na posun termínu předložení závěrů a doporučení z personálního auditu, finančního vyúčtování tohoto auditu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovo
30Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
30upr1Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
31Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
32Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
33Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
34ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
35Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
36Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
37Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
38Prohlubování profesní kvalifikace ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
40Dohoda o narovnání
41Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
42Smlouva o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
45Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
45upr1Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
46Návrh na poskytnutí finanční pomoci rodině Kunáškových na léčbu syna Jakuba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
47Souhlas s dlouhodobým nájmem a pronájmem majetku pro DD Třebíč - Manž. Curieových
48Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
49Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
50Zadání veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení v Kraji Vysočina IX.
51Poskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů
52Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
54Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
56Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva - změna usnesení
59Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
60Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
63Souhlas s uzavřením smlouvy
64Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
66Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
67Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
68Změny ve zřizovacích listinách
69Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina
70Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz