Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-64

RK-34-2011-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-34-2011-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 č.j. 26 348/2011-50_SG_630 ze dne 22. 9. 2011 změnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) původní Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011
č.j. 13 744/2011-50_SG_630 ze dne 9. 5. 2011. Jedná se o navýšení účelové dotace o částku 40 500 Kč v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011 určenou pro Gymnázium Jihlava na dofinancování 4. čtvrtletí 2011. Na částku 40 500 Kč je nutné schválit rozpočtové opatření. Finanční prostředky budou výše uvedené organizaci zaslány neprodleně po obdržení od MŠMT ČR. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenově zařazených žáků SG, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění materiálu.
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby)
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 40 500 Kč dle materiálu RK-34-2011-64;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava o částku 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu
RK-34-2011-64;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 40 500 Kč dle materiálu RK-34-2011-64;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-34-2011-64;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2011.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz