Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-40

RK-34-2011-40.doc  RK-34-2011-40pr01.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-34-2011-40
NázevDohoda o narovnání
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá K. Kotrba
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uplatnil, prostřednictvím odboru majetkového, vůči společnosti Skanska, a.s. smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč. Společnost Skanska, a.s. smluvní pokutu neuznává, přesto navrhuje spor ukončit smírnou cestou, a to uzavřením dohody o narovnání.
Návrh řešení Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina:
- vyhradit si rozhodnutí o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-34-2011-40, př. 1
- rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-34-2011-40, př. 1.

Dohoda o narovnání v sobě zahrnuje dva právní úkony. Nabytí peněz, k němuž je příslušná rada kraje a prominutí pohledávky ve výši 200 000,- Kč (v případě sporu by narostla tato částka o příslušenství) k němuž je příslušné zastupitelstvo kraje.
Z tohoto důvodu Oddělení právní a krajského úřadu navrhuje shora uvedené řešení.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitky proti návrhu na uzavření Dohody o narovnání.
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00188.0001.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnutí o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-34-2011-40, př. 1;
* rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání dle materiálu RK-34-2011-40, př. 1.
Odpovědnost OddPKŽÚ
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz