Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-67

RK-34-2011-67.doc  RK-34-2011-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-34-2011-67
NázevPoskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší:
Poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy se statutárním městem Jihlava v souvislosti s převodem školské služby z kraje na město.
Od 1. 1. 2012 se převádí z kraje na město školská služba Domu dětí a mládeže Jihlava.
Dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích, č. 4/2010, odst. 1 čl. 3: V roce, v němž obec převezme od kraje vzdělávací činnosti základní umělecké školy nebo školské služby střediska volného času, které dosud vykonávala příspěvková organizace kraje (dále jen příspěvková organizace kraje ), jí kraj poskytne dar ve výši 70 % ze schváleného příspěvku na provoz této příspěvkové organizace kraje v roce předcházejícím přechodu. V následujícím roce jí kraj poskytne dar ve výši 30 % z téhož základu. V dalších letech bude dar poskytnut podle čl. 4 těchto Zásad.
Návrh řešení Orgánům kraje je navrhováno rozhodnout poskytnout statutárnímu městu Jihlava podporu a uzavřít s městem darovací smlouvu na částku 769 tis. Kč, materiál RK-34-2011-67, př. 1.
Prostředky budou poskytnuty v lednu 2012 z rozpočtu roku 2012. V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 je s výše uvedenými finančními prostředky počítáno.
StanoviskaEkonomický odbor: S finančními prostředky na poskytnutí daru statutárnímu městu Jihlava v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí je počítáno v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, na kapitole Školství, mládeže a sportu.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00205.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout statutárnímu městu Jihlava peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 769 tis. Kč dle materiálu RK-34-2011-67, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz