Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-45

RK-34-2011-45.doc  RK-34-2011-45pr01.doc  RK-34-2011-45pr02.doc  RK-34-2011-45pr03.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-34-2011-45
NázevPoskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNárodní institut pro integraci pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky požádal o příspěvek na zabezpečení své konzultační činnosti, kterou v současné době organizace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. zabezpečuje v konzultačních střediscích na území kraje. V těchto střediscích organizace zajišťuje prostřednictvím způsobilých pracovníků odborné konzultace, metodická stanoviska a vyjádření pro účely průběhu stavebního řízení o povolení staveb, u nichž se dle zákonné úpravy předpokládá užívání veřejností. Tímto způsobem významně přispívá k aplikaci vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů. Celostátně uvedená organizace vydává kolem 8 tisíc stanovisek k projektovým dokumentacím ke stavebnímu řízení. Tato konzultační střediska pomáhají zajistit soulad projektových dokumentací předkládaných následně ke stavebnímu řízení s uvedenou vyhláškou. V České republice není stanoven dotčený orgán, který by svými stanovisky zajišťoval bezbariérovost staveb určených k užívání veřejností. S podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR tuto činnost zajišťuje NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., jehož odborníci se na problematiku bezbariérovosti staveb specializují. NIPI tímto způsobem usnadňuje rozhodovací činnost stavebních úřadů a vyjádření jeho konzultačních středisek zabezpečují veřejný zájem na bezbariérovosti staveb. Bližší informace jsou uvedeny v materiálu
RK-34-2011-45, př. 1.
Dotace ve výši 160 000 Kč je požadována na personální náklady, cestovní náhrady, spotřební materiál a na nákup služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje poskytnout organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. dotaci ve výši 160 000,- Kč na zajištění provozu konzultačních míst na území kraje Vysočina. Prostředky na financování této dotace budou získány rozpočtovou změnou v rámci kapitoly Sociální věci. Použití dotace navrhujeme ošetřit smlouvou uvedenou v materiálu
RK-34-2011-45, př. 2.
StanoviskaOdbor územního plánování a stavebního řádu:
Ekonomický odbor:
Odbor informatiky:
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 160 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 160 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na financování provozních nákladů konzultačních míst v celkové výši 160 000 Kč dle materiálu RK-34-2011-45, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz