Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-47

RK-34-2011-47.doc  RK-34-2011-47pr01.doc  RK-34-2011-47pr02.pdf  RK-34-2011-47pr03.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-34-2011-47
NázevSouhlas s dlouhodobým nájmem a pronájmem majetku pro DD Třebíč - Manž. Curieových
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, má uzavřeny smlouvy o nájmu a pronájmu majetku:
* Smlouva o nájmu automatu na vodu, ze dne 2. 5. 2006, uzavřená na dobu neurčitou, s fyzickou osobou Martin Fryč, Popovická 784, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou - Popovice, IČO 71779558 (materiál RK-34-2011-47, př. 2);
* Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, ze dne 30. 6. 2010, uzavřená na období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2015, s akciovou společností Linde Gas a.s, Praha 9, U Technoplynu 1324, PSČ 198 00, IČO 00011754 (materiál RK-34-2011-47, př. 3).
Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 schválilo Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dále jen Zásady. Dle těchto Zásad je vždy potřeba pro uzavření smlouvy o nájmu, pronájmu majetku na dobu delší než jeden rok mít souhlas Rady Kraje Vysočina. Protože organizace tento souhlas k uzavřeným smlouvám nemá (tato skutečnost byla zjištěna odborem kontroly), požádal Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, o dodatečné udělení souhlasu k uvedeným smlouvám. Žádost příspěvkové organizace o udělení souhlasu s uzavřenými smlouvami je uvedena v příloze 1 materiálu RK-34-2011-47.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí smlouvy o nájmu a pronájmu majetku dle materiálů RK-34-2011-47, př. 2 a RK-34-2011-47, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavřené smlouvy dle materiálů RK-34-2011-47, př. 2 a RK-34-2011-47, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Termín 2011- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz