Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-24

RK-34-2011-24.doc  RK-34-2011-24pr01.pdf  RK-34-2011-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-34-2011-24
NázevŽádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas vlastníka s vymezením architektonicky významné stavby v územním plánu.
Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování Žďár nad Sázavou se obrátil na OM se žádostí o vyslovení souhlasu se zapsáním objektu č.p. 404 do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb v územním plánu města. Jedná se o budovu, ve které sídlí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická.
Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která je prováděcí vyhláškou stavebního zákona, ve své příloze č. 7 uvádí:
Pokud je to účelné, textová část územního plánu obce obsahuje vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
To je zřejmě jediné omezení pro vlastníka budov zařazených do tohoto seznamu a dle sdělení město nabízí jako kompenzaci při pořizování projektu úhradu nákladů na zpracování architektonické části projektové dokumentace do výše 10 tis. Kč.
Návrh řešení OM se žádostí zabýval a dospěl k názoru, že předmětná budova byla již v průběhu let ne příliš vhodnými stavebními úpravami natolik změněna, že v současné době se nedá mluvit o architektonicky cenné budově. Materiál RK-34-2011-24 př.1 dokládá původní vzhled budovy postavené v letech 1906 - 1909 jako Lnářská škola v novorenesančním slohu a současný vzhled. Je patrné, že bylo necitlivě přistavěno další podlaží, změněna střešní konstrukce, snesena původní fasáda se všemi zdobnými prvky, vyměněny původní výplně otvorů za sériové bez jakékoliv hodnoty, byly odstraněny komíny a některé zdobné prvky uvnitř budovy. K budově byla i přistavěna novodobá přístavba.
OM předkládá návrh usnesení ve dvou variantách, přičemž se přiklání k variantě A.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
nesouhlasí
se zapsáním objektu č.p. 404 do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb v územním plánu města Žďár nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz