Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-07

RK-34-2011-07.doc  RK-34-2011-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-34-2011-07
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Bystřice nad Pernštejnem o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci stavby Autobusová zastávka Dvořiště . Stavbou bude dotčen pozemek par. č. 340/1 v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem. Investorem je město Bystřice nad Pernštejnem.
Předmětem této akce je výstavba autobusové zastávky a touto stavbou bude dotčena část pozemku par. č. 340/1 v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, což je silnice III/38814 a z této bude zřízen vjezd a sjezd.
Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 1690 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem a hospodaří s ní příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající právo provést stavbu pro vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) za účelem vybudování vjezdu a sjezdu k autobusové zastávce, kterým bude dotčena část pozemku par. č. 340/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6582 m2 v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s výstavbou souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s výstavbou souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Autobusová zastávka Dvořiště v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Dvořiště;
rozhoduje
uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Autobusová zastávka Dvořiště kterou bude dotčena část pozemku par. č. 340/1 v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu předložené projektové dokumentace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz