Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-62

RK-34-2011-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-34-2011-62
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Šulc, A. Vlachová
Předkládá P. Kolář, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M 5 - Investice ve školství prostředky na realizaci akce ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy.
Vybavení šaten přístavby nebylo z finančních důvodů zahrnuto do projektu stavby. Doplnění této položky pro úspěšnou kompletaci díla se ponechalo s otevřeným koncem na závěr výstavby. Původní uvažované řešení formou drátěných kójí s lavicemi a věšáky, které se z hygienického a provozního hlediska jevilo jako výhodné, se však dle nabídek oslovených firem ukázalo jako nehospodárné (cca 670 tis. Kč vč. DPH) - bylo uvažováno jako součást stavby. Z toho důvodu byl vypracován projektový návrh skříňkového vybavení, které musíme uvažovat již jako věci movité. Na výběr byla varianta typového nábytku versus atypické provedení s možností zohlednit požadavky speciální školy. Tyto požadavky jsou zaměřeny především na bezpečnost - masivní a odolná konstrukce, nemožnost překlopení jednotlivých skříněk, žádné volné lavičky v prostoru, žádné volně vyjmutelné či snadno demontovatelné části skříněk, systém generálního klíče uzamykání, a na hygienu - minimum konstrukčních spár, těsné vzájemné propojení mezi skříňkami a k podlaze. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k atypickému provedení, které je však pouze zdánlivé, fakticky se opakují pouze dvě sestavy v počtech 34 ks (sestava s lavicí) a 17 ks (sestava bez lavice). Navržené řešení optimálně splňuje uvedené požadavky, navíc je cenově srovnatelné s typovým nábytkem. Předpokládané náklady po kalkulaci činí vč. DPH cca 450 tis. Kč.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření, spočívajícího ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 450 tis. Kč (ORG 1050020000) při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 450 tis. Kč za účelem poskytnutí těchto finančních prostředků škole úpravou závazného ukazatele Příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID O00077.0010.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 -Investice ve školství o částku 450 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 450 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593
o částku 450 tis. Kč za účelem vybavení školních šaten.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín říjen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz