Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 34/2011, které se bude konat dne 18.10.2011 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2011
2. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Chotěboř
    (8:05 8:10, P. Kolář, RK-34-2011-02)
3. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
    (8:10 8:15, P. Kolář, RK-34-2011-03)
4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
    (8:15 8:20, P. Kolář, RK-34-2011-04)
5. Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
    (8:20 8:25, P. Kolář, RK-34-2011-05)
6. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7
    (8:25 8:30, P. Kolář, RK-34-2011-06)
7. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
    (8:30 8:35, P. Kolář, RK-34-2011-07)
8. Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-34-2011-08)
9. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-34-2011-09)
10. Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-34-2011-10)
11. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-34-2011-11)
12. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-34-2011-12)
13. Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-34-2011-13)
14. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-34-2011-14)
15. Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-34-2011-15)
16. Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-34-2011-16)
17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-34-2011-17)
18. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-34-2011-18)
19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-34-2011-19)
20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Polná
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-34-2011-20)
21. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemků v k.ú. Nevcehle
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-34-2011-21)
22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-34-2011-22)
23. Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-34-2011-23)
24. Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-34-2010-24)
25. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-34-2011-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár
    (10:05 10:10, T. Škaryd, RK-34-2011-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2011
    (10:10 10:15, L. Kettner, RK-34-2011-27)
28. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
    (10:15 10:20, L. Kettner, RK-34-2011-28)
29. Návrh na posun termínu předložení závěrů a doporučení z personálního auditu, finančního vyúčtování tohoto auditu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovo
    (10:20 10:25, L. Kettner, RK-34-2011-29)
30. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    (10:25 10:30, L. Kettner, RK-34-2011-30)
31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
    (10:30 10:35, L. Kettner, RK-34-2011-31)
32. Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
    (10:35 10:40, K. Lisá, RK-34-2011-32)
33. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (10:40 10:45, K. Lisá, RK-34-2011-33)
34. ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    (10:45 10:50, P. Pavlinec, RK-34-2011-34)
35. Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
    (10:50 10:55, P. Pavlinec, RK-34-2011-35)
36. Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
    (10:55 11:00, P. Bureš, RK-34-2011-36)
37. Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    (11:00 11:05, P. Bureš, RK-34-2011-37)
38. Prohlubování profesní kvalifikace ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
    (11:05 11:10, H. Strnadová, RK-34-2011-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
    (11:10 11:15, H. Strnadová, RK-34-2011-39)
40. Dohoda o narovnání
    (11:15 11:20, K. Kotrba, RK-34-2011-40)
41. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
    (11:20 11:25, E. Janoušková, K. Kotrba, RK-34-2011-41)
42. Smlouva o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
    (11:25 11:30, E. Janoušková, K. Kotrba, RK-34-2011-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
    (11:30 11:35, I. Šteklová, RK-34-2011-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
    (11:35 11:40, I. Šteklová, RK-34-2011-44)
45. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
    (11:40 11:45, V. Švarcová, RK-34-2011-45)
46. Návrh na poskytnutí finanční pomoci rodině Kunáškových na léčbu syna Jakuba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    (11:45 11:50, V. Švarcová, RK-34-2011-46)
47. 7 Souhlas s dlouhodobým nájmem a pronájmem majetku pro DD Třebíč - Manž. Curieových
    (11:50 11:55, V. Švarcová, RK-34-2011-47)
48. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    (11:55 12:00, V. Švarcová, RK-34-2011-48)
49. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    (12:00 12:05, V. Švarcová, RK-34-2011-49)
50. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení v Kraji Vysočina IX.
    (12:05 12:10, V. Švarcová, RK-34-2011-50)
51. Poskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů
    (12:10 12:15, V. Švarcová, RK-34-2011-51)
52. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (12:15 12:20, I. Fryšová, RK-34-2011-52)
53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (12:20 12:25, I. Fryšová, RK-34-2011-53)
54. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (12:25 12:30, I. Fryšová, RK-34-2011-54)
55. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (14:00 14:05, I. Fryšová, RK-34-2011-55)
56. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (14:05 14:10, I. Fryšová, RK-34-2011-56)
57. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    (14:10 14:15, I. Fryšová, RK-34-2011-57)
58. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva - změna usnesení
    (14:15 14:20, I. Fryšová, RK-34-2011-58)
59. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
    (14:20 14:25, I. Fryšová, RK-34-2011-59)
60. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
    (14:25 14:30, I. Fryšová, RK-34-2011-60)
61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
    (14:30 14:35, M. Pech, RK-34-2011-61)
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
    (14:35 14:40, P. Kolář, M. Pech, RK-34-2011-62)
63. Souhlas s uzavřením smlouvy
    (14:40 14:45, M. Pech, RK-34-2011-63)
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
    (14:45 14:50, M. Pech, RK-34-2011-64)
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
    (14:50 14:55, M. Pech, RK-34-2011-65)
66. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
    (14:55 15:00, M. Pech, RK-34-2011-66)
67. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
    (15:00 15:05, M. Pech, RK-34-2011-67)
68. Změny ve zřizovacích listinách
    (15:05 15:10, M. Pech, RK-34-2011-68)
69. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz