Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-56

RK-34-2011-56.doc  RK-34-2011-56pr01.doc  RK-34-2011-56pr02.doc  RK-34-2011-56pr03.doc  RK-34-2011-56pr04.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-34-2011-56
NázevVýsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval L. Havlíčková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál shrnuje výsledky 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II - oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 4. 2011 usnesením 0639/14/2011/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II (Rada kraje vyhlašuje
s účinností od 20. 4. 2011 první výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-43, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-14-2011-43, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2011-43, př. 3).
Žádosti o finanční podporu bylo možno předkládat od 30. 5. do 10. 6. 2011. Pro první výzvu bylo alokováno 26 366 000,00 Kč. Zprostředkující subjekt (Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) přijal celkem 24 žádostí
o finanční podporu (dále grantový projekt ). Zprostředkující subjekt poté provedl hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti grantových projektů - při této kontrole 1 grantový projekt nevyhověl kritériím přijatelnosti (Zápis z hodnocení formálního a přijatelnosti tvoří materiál RK-34-2011-56, př. 1).
V termínu od 15. 7. do 16. 9. 2011 proběhlo věcné hodnocení grantových projektů individuálními hodnotiteli vybranými z Centrální databáze hodnotitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hodnotitelé přidělili body jednotlivým grantovým projektům dle předem stanovených kritérií. Na základě výsledků věcného hodnocení provedeného hodnotiteli nedosáhlo 11 grantových projektů hranice 65 bodů, tj. minimální bodové hranice pro možnost doporučení grantových projektů k financování. Dne 29. 9. 2011 se uskutečnilo jednání Výběrové komise (Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 29. 3. 2011 usnesením č. 0537/11/2011/RK jmenovala 11 členů Výběrové komise včetně předsedy, 2 místopředsedů a 11 náhradníků), která dle dokumentace globálního grantu doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina grantové projekty ke schválení, grantové projekty k zařazení do zásobníku projektů a grantové projekty, které nebudou podpořeny. Seznamy grantových projektů, vytvořené na základě jednání Výběrové komise, jsou uvedeny v materiálu
RK-34-2011-56, př. 3. Zápis z jednání Výběrové komise tvoří materiál RK-34-2011-56, př. 2.
Návrh řešení V souladu s platnou Směrnicí Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (schválená Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 15. 12. 2009 usnesením 0547/07/2009/ZK) a na základě výsledků jednání Výběrové komise navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
schválit
- Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu
RK-34-2011-56, př. 3;
- Seznam grantových projektů nedoporučených ke schvální dle Tabulky č. 2 materiálu
RK-34-2011-56, př. 3;
rozhodnout
- poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-34-2011-56, př. 4.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaStanovisko OI
Žádosti jsou zaevidované v systému eDotace - ID O00173.0001 až O00173.0010.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit
- Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3;
- Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-34-2011-56, př. 3;
* rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-34-2011-56, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz