Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-49

RK-34-2011-49.doc  RK-34-2011-49pr01.xls  RK-34-2011-49pr02.doc  RK-34-2011-49pr03.pdf  RK-34-2011-49pr04.doc  RK-34-2011-49pr05.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-34-2011-49
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNestátní neziskové organizace i příspěvkové organizace měst a obcí poskytující sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí.
Meziroční pokles objemu dotací ze státního rozpočtu pro rok 2011 je oproti roku 2010 24 mil. a oproti roku 2009 v částce 29 mil. Kč. Státní dotace tedy neřeší meziroční růst nákladů a platové podhodnocení zaměstnanců, ale dokonce vytváří propad finančních zdrojů. Tento propad navíc nebyl plošný a u některých poskytovatelů vede k ohrožení existence činnosti. U jiných by zachování nezvýšených zdrojů vedlo k propouštění zaměstnanců a k omezování služeb. Nyní už nelze očekávat možnost získání dalších dotací MPSV pro rok 2011.
U některých poskytovatelů zatím zejména výše dotace z kraje při řešení dopadů snížení celkového směrného čísla MPSV pro Kraj Vysočina nedosáhla objemu roku 2010 a vzhledem k dosavadním sdělením MPSV nelze v těchto případech další dotaci ze státního rozpočtu očekávat. V dalších případech se jedná o služby, kde je žádoucí rozšíření kapacity (např. pečovatelská služba, která umožňuje seniorům setrvat v přirozeném prostředí nebo poradenství pro řešení situace lidí zadlužených vlivem krize), či se jedná o novou službu, jejíž vznik je krajem podporován. Potřebný objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci NNO pro zajištění poskytování sociálních služeb činí 3 657 100 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám.
Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.
Za účelem poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1.
Dále předkládáme žádost občanského sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978, o změnu účelu využití dotace. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0333/04/2011/ZK, ze dne 21. 6. 2011 byla sdružení schválena dotace na podporu dobrovolnictví na rok 2011 ve výši 206 000 Kč. Podmínky jejího využití byly upraveny smlouvou o poskytnutí dotace. Jelikož se sdružení na tento účel podařilo v červenci 2011 získat finanční prostředky z grantu Nadace Adra, požádalo o možnost změny využití účelu poskytnuté dotace, a to na sociální službu - odlehčovací služba, na níž se i přes veškeré snahy v oblasti sponzoringu zatím nepodařilo získat dostatek finančních prostředků (příloha č. 3). V případě schválení změny účelu využití dotace navrhujeme tuto upravit dodatkem ke smlouvě dle přílohy č. 4.
Návrh řešení Vzhledem k poklesu objemu dotací ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro poskytovatele sociálních služeb a možnému omezení poskytování sociálních služeb občanům Kraje Vysočina , doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2011 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 657 100 Kč. Návrh na rozdělení částky mezi jednotlivé poskytovatele je uveden v materiálu RK-34-2011-49, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze RK-34-2011-49, př. 2.
Za účelem poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1.
V případě žádosti občanského sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978, navrhujeme schválit změnu účelu využití dotace poskytnuté dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0333/04/2011/ZK, a to na sociální službu - odlehčovací služba dle materiálu uvedeného v příloze č. 4.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva po jednání RK č. 33/2011 dne 11. 10. 2011 činí 23 032 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00203 (příloha č. 5).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč dle materiálu
RK-34-2011-49, př. 1;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 657 100 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2011-49, př. 2;
* schválit změnu účelu využití dotace poskytnuté na základě usnesení č. 0333/04/2011/ZK občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978 na podporu dobrovolnictví na sociální službu - odlehčovací služba dle materiálu RK-34-2011-49,př. 4.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz