Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-53

RK-34-2011-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-34-2011-53
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím účelové dotace od řídícího orgánu, tedy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účet kraje za účelem zajištění průběžného financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina (dále také GG ) financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace GG byla předložena řídícímu orgánu souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci globálních grantů a vyúčtování poskytnutého předfinancování. V rámci GG byly vyúčtovány výdaje grantových projektů ve výši
3 112 622,73 Kč.
Souhrnná žádost byla schválena v plné výši a dne 22. 9. 2011 byla připsána na zvláštní bankovní účet GG dotace ve výši 3 112 622,73 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina (dále jen rada kraje ) schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace z MŠMT na zvláštní účet kraje č. 4 200 150 781/6800 ve výši 3 112 622,73 Kč. Dotace je kraji poskytnuta za účelem financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 112 622,73 Kč, která byla připsána na zvláštní účet globálního grantu dne 22. 9. 2011. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 112 622,73 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz