Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2011, které se konalo dne 18. 10. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 10. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
69. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“
70. Veřejná zakázka na stavební práce „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“
a návrh na vyřazení bodu 46. Návrh na poskytnutí finanční pomoci rodině Kunáškových na léčbu syna Jakuba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci (Zdrojové materiály: RK-34-2011-46.doc).
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2011
 2. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Chotěboř
 3. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
 5. Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
 6. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7
 7. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
 8. Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
 9. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
 10. Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
 11. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
 12. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 13. Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
 14. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 15. Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
 16. Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
 17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
 18. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Polná
 21. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemků v k.ú. Nevcehle
 22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
 23. Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
 24. Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
 25. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2011
 28. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
 29. Návrh na posun termínu předložení závěrů a doporučení z personálního auditu, finančního vyúčtování tohoto auditu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovo
 30. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 32. Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
 33. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 34. ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 35. Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
 36. Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 37. Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 38. Prohlubování profesní kvalifikace ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 40. Dohoda o narovnání
 41. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
 42. Smlouva o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
 45. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
 46. 7 Souhlas s dlouhodobým nájmem a pronájmem majetku pro DD Třebíč - Manž. Curieových
 47. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 48. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 49. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení v Kraji Vysočina IX.
 50. Poskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů
 51. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 54. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 55. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 56. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 57. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva - změna usnesení
 58. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
 59. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
 62. Souhlas s uzavřením smlouvy
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
 65. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
 66. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 67. Změny ve zřizovacích listinách
 68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“
 69. Veřejná zakázka na stavební práce „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“
 70. Rozprava členů rady
Usnesení 1621/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 03 09, 11 - 22 a 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička - Rosice
Usnesení 1622/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-03.doc

04. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1623/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-04.doc

05. Změna usnesení 0509/08/2006/ZK
Usnesení 1624/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0509/08/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1 se v pořadovém čísle 40 u pozemku par. č. 472/14 v katastrálním území Víska u Kněžic nahrazuje kupní cena 52 877 Kč textem pozemek bude nabyt do vlastnictví Kraje Vysočina bezúplatným převodem dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-05.doc

06. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7
Usnesení 1625/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích z názvu ÚSP Křižanov - Oprava ochozů na nový název ÚSP Křižanov - Rekonstrukce ochozů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-06.doc

07. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1626/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Autobusová zastávka Dvořiště v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Dvořiště;
rozhoduje
uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Autobusová zastávka Dvořiště kterou bude dotčena část pozemku par. č. 340/1 v k. ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu předložené projektové dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-07.doc, RK-34-2011-07, př. 1

08. Přijetí daru pozemku v k. ú. Golčův Jeníkov
Usnesení 1627/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku par. č. 2207/12 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-08.doc, RK-34-2011-08, př. 1

09. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 1628/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 2608/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2, par. č. 2608/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 2608/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 163 m2, par. č. 2608/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 154 m2 a par. č. 2608/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-09.doc, RK-34-2011-09, př. 1

11. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
Usnesení 1629/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, odděleného GP č. 4942-474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, oddělený GP č. 4942-474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-11.doc, RK-34-2011-11, př. 1

12. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná, Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1630/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Havlíčkův Brod o bezúplatném převodu pozemků par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 207/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, par. č. 207/7 ostatní plocha, silnice o výměře 559 m2, par. č. 207/8 ostatní plocha, silnice o výměře 2 230 m2 a par. č. 207/9 ostatní plocha, silnice o výměře 1 711 m2 v k. ú. Klanečná a pozemek par. č. 542/15 ostatní plocha, silnice o výměře 516 m2 v k. ú. Poděbaby, všechny pozemky v obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-12.doc, RK-34-2011-12, př. 1

13. Poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení 1631/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace dne 20. 6. 2011 a 28. 6. 2011 dle materiálu RK-34-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-13.doc, RK-34-2011-13, př. 1, RK-34-2011-13, př. 2

14. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 1632/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-14.doc

15. Přijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 1633/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-15.doc, RK-34-2011-15, př. 1

16. Změna usnesení 0476/06/2010/ZK
Usnesení 1634/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0476/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-28, př. 1 se pozemky ZE- původ PK par. č. 1619/7, par. č. 1619/8 a par. č. 1619/69 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice nahrazují pozemky par. č. 1921/17, par. č. 1921/18 a par. č. 1921/16 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice s tím že výměra pozemků i spoluvlastnický podíl se nemění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-16.doc

17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
Usnesení 1635/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví kraje a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-17.doc, RK-34-2011-17, př. 1

18. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1636/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2011-18, př. 1 a RK-34-2011-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-18.doc, RK-34-2011-18, př. 1, RK-34-2011-18, př. 2

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1637/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2011-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-34-2011-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 610/2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, par. č. 300/2 v k. ú. a obci Rantířov a par. č. 820/1 v k. ú. a obci Kalhov zastavěných chodníky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-19.doc, RK-34-2011-19, př. 1

20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Polná
Usnesení 1638/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Polná smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 2379/5, par. č. 2456/1 par. č. 2476/5 a par. č. 2510/8 v k.ú. a obci Polná dotčených stavbou Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné a město Polná se zaváže zastavěné části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-20.doc, RK-34-2011-20, př. 1

21. Uzavření nájemní smlouvy na část pozemků v k.ú. Nevcehle
Usnesení 1639/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-21.doc, RK-34-2011-21, př. 1

22. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
Usnesení 1640/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 853 310 Kč dle materiálu RK-34-2011-22, př. 1;
 • souhlasit se zřízením předkupního práva na pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov ve prospěch města Pelhřimov dle materiálu RK-34-2011-22, př. 1;
 • rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-22.doc, RK-34-2011-22, př. 1

25. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1641/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu RK-34-2011-25.
odpovědnost: ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-25.doc, RK-34-2011-25, př. 1

02. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Chotěboř
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.s., o bezúplatné zřízení věcného břemene na akci „Dostavba kanalizace Chotěboř“. T. Škaryd oznámil v souvislosti s projednávaným materiálem ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1642/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 25. 9. a 23. 10. 2008 mezi Vysočinou, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemcích par. č. 4487/4, 4488 a PK 4663 v k. ú. Chotěboř a obci Chotěboř na akci Dostavba kanalizace Chotěboř, kterým se v čl. II. odst. 4 text:
Věcné břemeno se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene vyplývá ze způsobu zásahu do majetku kraje Vysočina a její výše se bude řídit Pravidly Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina (dále jen Pravidla). Celková částka za zřízení věcného břemene bude určena na dotčené plochy dle geometrického plánu a sazby podle Pravidel
nahrazuje textem:
Věcné břemeno se sjednává bezúplatně ve smyslu článku 3. odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina.
Bezúplatné zřízení věcného břemene se opírá o skutečnost, že akcí Dostavba kanalizace Chotěboř nebyly narušeny konstrukční vrstvy vozovky Kraj Vysočina následně provádí rekonstrukci vozovky v rámci své plánované investiční akce. Současně vlastník a provozovatel kanalizace umožní odvádění dešťových vod z vozovky a není proto potřebné budovat na náklady Kraje Vysočina samostatnou dešťovou kanalizaci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-02.doc, RK-34-2011-02, př. 1, RK-34-2011-02, př. 2

10. Koupě stavby dvou řadových garáží v k.ú. a obci Daňkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1643/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-10.doc

23. Uznání vlastnického práva - k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1644/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. listopadu 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-23.doc

24. Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Městského úřadu Žďár nad Sázavou o vyslovení souhlasu vlastníka s vymezením architektonicky významné stavby v územním plánu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1645/34/2011/RK
Rada kraje
nesouhlasí
se zapsáním objektu č.p. 404 do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb v územním plánu města Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-24.doc, RK-34-2011-24, př. 1, RK-34-2011-24, př. 2

70. Veřejná zakázka na stavební práce „Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1646/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-70.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár
T. Škaryd, K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace občanskému sdružení Modelové království Žďár. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1647/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Modelové království Žďár o. s., Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 229 07 408 dle materiálu RK-34-2011-26, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-26.doc, RK-34-2011-26, př. 1, RK-34-2011-26, př. 2

32. Návrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh vybavení depozitáře v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1648/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit závazek kraje na zabezpečení finančního krytí 2. části plnění veřejné zakázky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na pořízení regálového systému pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, a to formou poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 10 964 000 Kč;
 • uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ zapracovat do rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 mimořádnou dotaci ve výši 10 964 000 Kč na regálový systém pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-32.doc, RK-34-2011-32, př. 1

33. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout v roce 2011 dotaci městům Telč IČO 00286745, Třebíč IČO 00290629 a Žďár nad Sázavou IČO 00295841 ve výši 260 tis. Kč pro každé město na výdaje spojené s ochranou a prezentací památek světového kulturního dědictví UNESCO s určením na finanční spoluúčast pro zařazení měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou do systému Panorama České televize na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-34-2011-33, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 780 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 780 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31.12.2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-33.doc, RK-34-2011-33, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2011
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí dotace Nemocnici Pelhřimov na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2011. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2011.
odpovědnost: OZ, OE, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-27.doc, RK-34-2011-27, př. 1, RK-34-2011-27, př. 2, RK-34-2011-27, př. 3

28. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci příjmové části rozpočtu kraje snížení položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vrácenou účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010 (ÚZ 35015) ve výši 104 123,50 Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o celkovou částku 104 123,50 Kč, z toho:
  • 29 500 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • 4 164,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • 70 459 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku:
  • 29 500 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
  • 4 164,50 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;
  • 70 459 Kč pro Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-28.doc

29. Návrh na posun termínu předložení závěrů a doporučení z personálního auditu, finančního vyúčtování tohoto auditu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovala radu kraje o návrhu změny termínu pro předložení závěrů a doporučení z personálního auditu pro výše uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/34/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1088/23/2011/RK v části, kterou uložila:
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, před poskytnutím příspěvku:
  • předložit odboru zdravotnictví závěry a doporučení vyplývající ze zrealizovaného personálního auditu a výstupy řešení z něho vyplývající do 31. 10. 2011;
  • zaslat odboru zdravotnictví kopii faktury a výpis z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu v termínu do 30. 11. 2011, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
 • odboru zdravotnictví v termínu do 30. 11. 2011 informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, před poskytnutím příspěvku:
  • předložit odboru zdravotnictví závěry a doporučení vyplývající ze zrealizovaného personálního auditu a výstupy řešení z něho vyplývající do 30. 11. 2011;
  • zaslat odboru zdravotnictví kopii faktury a výpis z účtu o úhradě faktury za realizaci personálního auditu v termínu do 15. 12. 2011, na jejichž základě bude příspěvek poskytnut;
 • odboru zdravotnictví v termínu do 31. 12. 2011 informovat radu kraje o výsledcích zrealizovaných personálních auditů, závěrech managementů nemocnic z těchto auditů a navrhovaných opatřeních, které budou zrealizovány včetně termínu realizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-29.doc

30. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1653/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2011-30, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-30.doc, RK-34-2011-30, př. 1

31. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1654/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálů RK-34-2011-31, př. 1 a RK-34-2011-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-31.doc, RK-34-2011-31, př. 1, RK-34-2011-31, př. 2

34. ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro rok 2011. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1655/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-34.doc, RK-34-2011-34, př. 1

35. Visegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1656/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 100 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu LDA V4 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-35.doc, RK-34-2011-35, př. 1

40. Dohoda o narovnání
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Dohody o narovnání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1657/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-40.doc, RK-34-2011-40, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 41 a 42 v bloku.
K předkládaným bodům oddělení hospodářské správy nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Smlouva o nájmu - pracoviště Tolstého 15 Jihlava
Usnesení 1658/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor podle materiálu RK-34-2011-41, př. 1.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-41.doc, RK-34-2011-41, př. 1

42. Smlouva o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
Usnesení 1659/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-34-2011-42, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-42.doc, RK-34-2011-42, př. 1

36. Změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, seznámil radu kraje s navrhovanou aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1660/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-34-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-36.doc, RK-34-2011-36, př. 1, RK-34-2011-36, př. 2, RK-34-2011-36, př. 3

37. Poskytnutí dotace na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (3. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1661/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda na akci zařazenou Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu RK-34-2011-37, př. 2 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2011-37, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-37.doc, RK-34-2011-37, př. 1, RK-34-2011-37, př. 2, RK-34-2011-37, př. 3

38. Prohlubování profesní kvalifikace ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1662/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-38.doc

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-34-2011-39, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2011-39, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-39.doc, RK-34-2011-39, př. 1, RK-34-2011-39, př. 2

69. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“, dle materiálu RK-34-2011-69, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“ uchazeči AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, v souladu s materiálem RK-34-2011-69, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-69.doc, RK-34-2011-69, př. 1, RK-34-2011-69, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS na zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2011 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 94 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • obec Olešná, IČO: 00515761, 20 000 Kč;
 • obec Světnov IČO: 00545031, 5 000 Kč;
 • obec Krásněves, IČO: 00545210, 3 000 Kč;
 • obec Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813, 10 000 Kč;
 • obec Babice, IČO: 00375357, 10 000 Kč;
 • obec Třebenice, IČO: 00545627, 9 000 Kč;
 • obec Radostín nad Oslavou, IČO: 00295248, 9 000 Kč;
 • obec Nevcehle, IČO: 00286303, 10 000 Kč;
 • obec Kozlov, IČO: 00267660, 5 000 Kč;
 • obec Kamenná Lhota, IČO: 00267619, 5 000 Kč;
 • obec Třeštice, IČO: 42634547, 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-43.doc, RK-34-2011-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1666/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 2 801 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-34-2011-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-44.doc, RK-34-2011-44, př. 1, RK-34-2011-44, př. 2

45. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. na zajištění provozu konzultačních míst na území Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1667/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 160 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 160 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na financování provozních nákladů konzultačních míst v celkové výši 160 000 Kč dle materiálu RK-34-2011-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-45.doc, RK-34-2011-45, př. 1, RK-34-2011-45, př. 2, RK-34-2011-45, př. 3

47. Souhlas s dlouhodobým nájmem a pronájmem majetku pro DD Třebíč - Manž. Curieových
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí smlouvy o nájmu a pronájmu majetku pro DD Třebíč Manž. Curierových. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1668/34/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavřené smlouvy dle materiálů RK-34-2011-47, př. 2 a RK-34-2011-47, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-47.doc, RK-34-2011-47, př. 1, RK-34-2011-47, př. 2, RK-34-2011-47, př. 3

48. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1669/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 400 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 400 000 Kč na realizaci plánovaných aktivit odboru sociální věci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-48.doc

49. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na rok 2011 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1670/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 3 657 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 657 100 Kč dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 657 100 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-34-2011-49, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2011-49, př. 2;
 • schválit změnu účelu využití dotace poskytnuté na základě usnesení č. 0333/04/2011/ZK občanskému sdružení Hospicové hnutí - Vysočina, se sídlem Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČO: 70803978 na podporu dobrovolnictví na sociální službu - odlehčovací služba dle materiálu RK-34-2011-49, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-49.doc, RK-34-2011-49, př. 1, RK-34-2011-49, př. 2, RK-34-2011-49, př. 3, RK-34-2011-49, př. 4, RK-34-2011-49, př. 5

50. Zadání veřejné zakázky na poskytování vybrané služby sociální prevence - Provozování nízkoprahových zařízení v Kraji Vysočina IX.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/34/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-50.doc

51. Poskytnutí daru na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí daru firmě Sun Drive Communications s.r.o., Brno, na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslavy Svátku seniorů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/34/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Sociální věci § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 75 000 Kč firmě Sun Drive Communications s.r.o., Haraštova 370/22, 620 00 Brno, IČ: 26941007, dle materiálu RK-34-2011-51, př. 1.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 15. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-51.doc, RK-34-2011-51, př. 1, RK-34-2011-51, př. 2

52. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh aktualizované Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Směrnici Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-34-2011-52, př. 2;
 • zmocnit radu kraje provádět formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-52.doc, RK-34-2011-52, př. 1, RK-34-2011-52, př. 2a, RK-34-2011-52, př. 2b

53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1674/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 112 622,73 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-53.doc

V. Novotný navrhl projednání bodů 54 - 56 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1675/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-54, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-34-2011-54, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-54, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2011-54, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-34-2011-54, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-54.doc, RK-34-2011-54, př. 1, RK-34-2011-54, př. 2, RK-34-2011-54, př. 3, RK-34-2011-54, př. 4

55. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1676/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-55, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených k zařazení do zásobníku dle Tabulky č. 2 materiálu RK-34-2011-55, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-55, př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2011-55, př. 3 a dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-34-2011-55, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-55.doc, RK-34-2011-55, př. 1, RK-34-2011-55, př. 2, RK-34-2011-55, př. 3, RK-34-2011-55, př. 4

56. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1677/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
  • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3;
  • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu RK-34-2011-56, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-34-2011-56, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-34-2011-56, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-56.doc, RK-34-2011-56, př. 1, RK-34-2011-56, př. 2, RK-34-2011-56, př. 3, RK-34-2011-56, př. 4

57. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1678/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-34-2011-57, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-57.doc, RK-34-2011-57, př. 1

58. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva - změna usnesení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh změny Dohody o výpůjčce movitého majetku Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/34/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1580/32/2011/RK ze dne 4. 10. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-34-2011-58, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-34-2011-58, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-58.doc, RK-34-2011-58, př. 1, RK-34-2011-58, př. 2, RK-34-2011-58, př. 3, RK-34-2011-58, př. 4

59. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/34/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálů RK-34-2011-59, př. 1, RK-34-2011-59, př. 3, RK-34-2011-59, př. 4 a RK-34-2011-59, př. 5;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2011-59, př. 2.
odpovědnost: ORR, OZ, OM
termín: 23. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-59.doc, RK-34-2011-59, př. 1, RK-34-2011-59, př. 2, RK-34-2011-59, př. 3, RK-34-2011-59, př. 4, RK-34-2011-59, př. 5

60. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé o poskytnutí mimořádné podpory projektu rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1681/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé, IČO 15060748, ve výši 30 000 Kč na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor - Dědova dílna a Galerie stodola dle materiálu RK-34-2011-60, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-60.doc, RK-34-2011-60, př. 1, RK-34-2011-60, př. 2, RK-34-2011-60, př. 3

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavření Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00201 dle materiálu RK-34-2011-61, př. 1 s Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizaci za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 2 350 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko dle materiálu RK-34-2011-61, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-61.doc, RK-34-2011-61, př. 1, RK-34-2011-61, př. 2, RK-34-2011-61, př. 3, RK-34-2011-61, př. 4, RK-34-2011-61, př. 5

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1683/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 -Investice ve školství o částku 450 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 450 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 o částku 450 tis. Kč za účelem vybavení školních šaten.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: říjen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-62.doc

63. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost organizace Vysočina Education o schválení poskytnutí výpůjček movitých věcí dle „Zásad kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1684/34/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálu RK-34-2011-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel organizace Vysočina Education
termín: 1. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-63.doc, RK-34-2011-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1685/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 40 500 Kč dle materiálu RK-34-2011-64;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-34-2011-64;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 40 500 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-64.doc

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1686/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol v celkové výši 773 816 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-34-2011-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol uvedeným v materiálu RK-34-2011-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-65.doc, RK-34-2011-65, př. 1

66. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1687/34/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 dle materiálu RK-34-2011-66, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-34-2011-66, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-34-2011-66, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-66.doc, RK-34-2011-66, př. 1, RK-34-2011-66, př. 2, RK-34-2011-66, př. 3, RK-34-2011-66, př. 4, RK-34-2011-66, př. 5

67. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy se statutárním městem Jihlava v souvislosti s převodem školské služby z kraje na město. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1688/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout statutárnímu městu Jihlava peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 769 tis. Kč dle materiálu RK-34-2011-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-67.doc, RK-34-2011-67, př. 1

68. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1689/34/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2011-68, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2011-68.doc, RK-34-2011-68, př. 1

71. Rozprava
V rámci rozpravy bylo po rozsáhlé diskusi a na základě dalších zjištěných skutečností hlasováno o revokaci usnesení č. 1657/34/2011/RK.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1690/34/2011/RK
Rada kraje
revokuje
usnesení č. 1657/34/2011/RK ze dne 18. 10. 2011;
ukládá
oddělení právnímu a krajského živnostenského úřadu předložit materiál po jeho dopracování na příštím zasedání rady kraje.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 8. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 34/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 10. 2011, v 9:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2011 dne 18. 10. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 10. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz