Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-60

RK-34-2011-60.doc  RK-34-2011-60pr01.pdf  RK-34-2011-60pr02.doc  RK-34-2011-60pr03.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-34-2011-60
NázevŽádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost o poskytnutí mimořádné podpory projektu rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé se obrátila na kraj dne
10. 10. 2011 s žádostí o mimořádnou podporu projektu rekonstrukce hospodářského stavení. Původně byly prostředky na rekonstrukci zajištěny z jiných zdrojů, ale po posouzení stavby statikem byly navrženy v projektu dodatečné stavební úpravy, které je nutné řešit okamžitě. Žádost je součástí materiálu RK-34-2011-60, př. 1.
Zrekonstruované prostory budou využity na výuku tradičních venkovských řemesel a rukodělných dovedností především pro děti, pro pořádání vzdělávacích výstav, pro sociálně terapeutické dílny klientů Fokus Vysočina a Benediktus o.s. a jako učebna pro ekologické výukové programy pro školy. Na rekonstrukci se také podílí obec, která zdarma půjčuje techniku.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotace na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor - Dědova dílna a Galerie stodola a rozhodnout poskytnut dotaci na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor - Dědova dílna a Galerie stodola Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé, IČO 15060748, ve výši 20 000 dle materiálu RK-34-2011-60, př. 2.
Farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé se v letošním roce umístil v krajské anketě Skutek roku 2010 na prvním místě v Kategorii poradenství, osvěta, vzdělávání fyzických osob a organizace sama byla oceněna v Kategorii oblast sídel, staveb a bydlení (do 1000 obyvatel) za projekt rekonstrukce evangelické školy na zařízení pro environmentální vzdělávání a osvětu.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 2) písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o poskytování dotací do výše 200 000 Kč jedné právnické či fyzické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.
OI - Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID O00202.0001.
OSMS nemá k předkládanému materiálu připomínek. Podpora aktivit popsaných v projektu je zejména v oblasti environmentální výchovy pro školy přínosem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé, IČO 15060748, ve výši 30 000 Kč na projekt rekonstrukce hospodářského stavení na komunitní prostor - Dědova dílna a Galerie stodola dle materiálu RK-34-2011-60, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz