Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-15

RK-34-2011-15.doc  RK-34-2011-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-34-2011-15
NázevPřijetí daru pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nabytí pozemku v k.ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí sloužícího jako venkovní hřiště u Gymnázia Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Město Velké Meziříčí postoupilo Kraji Vysočina petici obyvatel domu č.p. 1425/2
a č.p. 1602/4 na ulici Krškova ve Velkém Meziříčí. Petice požadovala opravu a navýšení oplocení hřiště u Gymnázia Velké Meziříčí, neboť dochází k častému rozbíjení oken sousedních bytových domů. Při šetření pracovníky odboru školství bylo zjištěno, že nevyhovující oplocení je na pozemku par. č. 1636/2, který je vlastnictvím města Velké Meziříčí. Odbor majetkový požádal na základě projednání na úrovni hejtmana kraje a starosty města Velké Meziříčí o převod tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina. Žádosti bylo vyhověno a usnesením č. 78/ZM/2011-8 bylo schváleno darování pozemku par. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k.ú. Velké Meziříčí Kraji Vysočina. Důvodem je sjednocení vlastnického a uživatelského stavu předmětného pozemku, který slouží jako sportovní hřiště gymnázia a vybudování odpovídajícího oplocení.
Návrh řešení OM navrhuje dar pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina přijmout. Získáním uvedeného pozemku do vlastnictví kraje bude majetkově upraven stav, kdy příspěvková organizace kraje dlouhodobě užívá nemovitost ve vlastnictví města. Vlastnictví pozemku krajem umožní provádět opravy a údržbu svého majetku, aniž by byl zhodnocován cizí majetek.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k.ú. Velké Meziříčí. Po kladném rozhodnutí zastupitelstvem kraje bude pozemek předán k hospodaření Gymnáziu Velké Meziříčí.
StanoviskaOŠMS souhlasí s nabytím pozemku par. č. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k.ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1636/2 - ost. plocha, sportoviště o výměře 947 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz