Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-69

RK-34-2011-69.doc  RK-34-2011-69pr01.doc  RK-34-2011-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-34-2011-69
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr dodavatele Dynamických zpomalovacích semaforů na silniční síti v Kraji Vysočina spočívající v dodávce, instalaci, zprovoznění 4 kusů dynamických zpomalovacích semaforů na silniční síti v Kraji Vysočina. Výše zmíněné dynamické zpomalovací semafory budou instalovány: v Havlíčkově Broděna silnici I/38 v Masarykově ulici, v Pelhřimově na silnici II/602 v Ulici Slovanského bratrství, v Třebíči - Pocoucově na silnici II/360 a ve Žďáru nad Sázavou na silnici I/37 na ulici Bezručova. Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na dodávky formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním výzvy k podání nabídek. Nabídku v soutěži podali celkem 4 uchazeči. Z hodnocení byly z důvodu nesplnění kvalifikace vyřazeny dvě nabídky. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-34-2011-69, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na dodávky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČ: 48029483, s nabídkovou cenou ve výši 1 349 728,30 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-34-2011-69, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu
RK-34-2011-69, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina , dle materiálu RK-34-2011-69, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina uchazeči AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, v souladu s materiálem RK-34-2011-69, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz