Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-17

RK-34-2011-17.doc  RK-34-2011-17pr01.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-34-2011-17
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Velké Meziříčí
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina, na základě které kraj získá část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí k vybudování klidové zóny pro klienty Domova pro seniory Velké Meziříčí.
V měsíci lednu 2011 byl vydán kolaudační souhlas na objekt Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. Následně byla mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí uzavřena darovací smlouva, kterou město získalo do svého vlastnictví budovu bývalého Domova důchodců ve Velkém Meziříčí, včetně pozemků sloužících jako klidové plochy. Nový domov pro seniory toto zázemí nemá. Z tohoto důvodu proběhlo několik jednání mezi zástupci samosprávných orgánů kraje a města Velké Meziříčí. Výsledkem jednání byla dohoda o darování části sousedního pozemku z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje. Dopisem ze dne 21. 9. 2011 požádal OM město velké Meziříčí o darování části pozemku par. č. 5999/149 - trvalý travní porost v k.ú. Velké Meziříčí. Jedná se cca o 1 500 m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu.
Město Velké Meziříčí na jednání zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2011 předloží návrh na darování části uvedeného pozemku do vlastnictví kraje a tomu bude přecházet zveřejnění záměru darování na úřední desce města Velké Meziříčí.
Návrh řešení OM navrhuje vzhledem ke skutečnosti, že dosud není požadovaná část pozemku geometricky oddělena a není ani zveřejněn záměr darování na úřední desce města Velké Meziříčí, uzavřít mezi městem a krajem smlouvu o budoucí darovací smlouvě a po vyhotovení GP a splnění zákonných podmínek převodu pozemku uzavřít vlastní darovací smlouvu.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví kraje a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina na převod části pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 pro vybudování klidové zóny klientům Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví kraje a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz