Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-59

RK-34-2011-59.doc  RK-34-2011-59pr01.doc  RK-34-2011-59pr02.doc  RK-34-2011-59pr03.doc  RK-34-2011-59pr04.doc  RK-34-2011-59pr05.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-34-2011-59
NázevProjekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
Zpracoval S. Lemperová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen PUIP ) v souvislosti s předložením Monitorovacího hlášení na Úřad Regionální rady regionu Soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.
Dle pravidel Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP Jihovýchod ) má příjemce podpory povinnost předložit Monitorovací hlášení do 6 měsíců od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod, což je v případě projektu PUIP do 23. 10. 2011. Součástí monitorovacího hlášení je i popis realizace projektu viz materiál
RK-34-2011-59, př. 1 a čestné prohlášení viz materiál RK-34-2011-59, př. 2. Dále je Radě Kraje Vysočina předložen harmonogram postupu prací na projektu viz materiál
RK-34-2011-59, př. 3., RK-34-2011-59, př. 4 a RK-34-2011-59, př. 5.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace o projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu
RK-34-2011-59, př. 1, RK-34-2011-59, př. 3, RK-34-2011-59, př. 4. a RK-34-2011-59, př. 5 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2011-59, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOdbor zdravotnictví nemá připomínky k předkládanému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálů
RK-34-2011-59, př. 1, RK-34-2011-59, př. 3, RK-34-2011-59, př. 4 a RK-34-2011-59, př. 5;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2011-59, př. 2.
Odpovědnost ORR, OZ, OM
Termín 23. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz