Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-06

RK-34-2011-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-34-2011-06
NázevZměna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7
Zpracoval S. Fejt
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu názvu stavební akce v návaznosti na upravené zadání předmětu díla projektovou dokumentací. Z charakteru změn, které se dodatečně vložily do projektové dokumentace tj. nucené větrání, rekonstrukce nádvoří a bezbariérový vstup do chráněného bydlení jde o technické zhodnocení objektu Ústavu sociální péče v Křižanově.
V rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích v roce 2011 je zařazena stavební akce ÚSP Křižanov - Oprava ochozů . V letošním roce se předpokládá započetí díla s ukončením v červnu 2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit název stavební akce ÚSP Křižanov - Oprava ochozů na nový název ÚSP Křižanov - Rekonstrukce ochozů a tím související změnu rozpočtu akce z neinvestičních výdajů na výdaje investiční před podpisem smlouvy o dílo.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích z názvu ÚSP Křižanov - Oprava ochozů na nový název ÚSP Křižanov - Rekonstrukce ochozů .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín říjen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz