Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-32

RK-34-2011-32.doc  RK-34-2011-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-34-2011-32
NázevNávrh na vybavení depozitáře v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál týkající se vybavení depozitáře v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín (dále jen SUPŠ Jihlava - Helenín ).
Rada kraje schválila usnesením č. 1654/35/2010/RK ze dne 2. 11. 2010 upravený stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu pro potřeby resortu školství (1., 4., 5. a 6. NP) a kultury (2. a 3. NP). Uvedené kombinované využití šestipodlažního objektu bylo navrženo s ohledem na hospodárné pokrytí nezbytných potřeb obou resortů s tím, že v případě resortu kultury bude rekonstruovaný prostor využit Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen Muzeum Vysočiny Jihlava ) a z části i dalšími sbírkotvornými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina k depozitárním účelům.
Zrekonstruovaný objekt umožní nejen zajistit odpovídající správu a ochranu sbírkových předmětů, ale napomůže vyřešit i dlouhodobé prostorové problémy s uložením sbírek, s nimiž se potýká zejména Muzeum Vysočiny Jihlava. Tato největší krajem zřizovaná sbírkotvorná organizace bude muset do roku 2013 z důvodu realizace projektu financovaného z ROP Jihovýchod vymístit některé dosud provizorně užívané depozitáře ve vlastním objektu, a současně řeší aktuální výpověď z části pronajatých prostor ve Vyskytné nad Jihlavou, přičemž o dlouhodobějším pronájmu zbývajících prostor nelze do budoucna uvažovat, neboť pronajímatel má s objektem jiné záměry. Obdobné problémy s uložením sbírkového fondu má i další organizace - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, která spolu s Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě bude rovněž využívat depozitář v Heleníně, viz materiál RK-34-2011-32, př. 1.
Stavební záměr SUPŠ Jihlava - Helenín již v základním rozvržení počítal s budoucím umístěním systému pojízdných kompaktních regálů ve 2. NP, který je podmíněn vysokou zatížitelností podlah a maximalizuje využití daného prostoru pro uložení sbírkových předmětů. V rámci přípravy projektové dokumentace byl zpracován návrh komplexního vybavení depozitárních prostor regálovými systémy, tj. pojízdnými kompaktními regály ve 2. NP a stacionárními ve 3. NP.
V současné době již v objektu probíhají stavební práce a dle harmonogramu stavby budou v období od srpna do října 2012 prováděny podlahové konstrukce, do nichž je třeba osadit kolejový systém pro podvozky kompaktních regálů. K instalaci vlastních kompaktních regálů, jejichž pořízení není součástí stavby, bude moci dojít až po kolaudaci, tj. v květnu 2013.
Návrh řešení Navrhovaný systém pojízdných kompaktních a stacionárních regálů pro depozitář v Heleníně zvýší úložnou plochu a tím i využitelnost prostor určených pro deponování sbírkových předmětů ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na rozsah sbírkových fondů a prostorové požadavky jednotlivých organizací, jež jsou uvedeny v materiálu RK-34-2011-32, př. 1, bude nezbytné nakládat co nejefektivněji s vymezeným úložným místem v nově zrekonstruovaném objektu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s gesčním radním Ing. Tomášem Škarydem navrhuje z výše uvedených důvodů vybavit depozitář v Heleníně kompletním systémem pojízdných kompaktních a stacionárních regálů s tím, že náklady na jeho pořízení, které představují cca 11 314 000 Kč (včetně 20% DPH), budou financovány z rozpočtu příspěvkové organizace na základě dotace poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina. Vybavení pro všechny tři organizace resortu kultury by pak zajišťovalo Muzeum Vysočiny Jihlava, které bude majoritním uživatelem depozitáře.
V rámci 1. čtení návrhu rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2012 byla pro Muzeum Vysočiny Jihlava zapracována mimořádná dotace ve výši 350 000 Kč na kolejnice pro regálový systém (1. část plnění veřejné zakázky) s tím, že k dokončení akce (2. část plnění veřejné zakázky ve výši 10 964 000 Kč), tj. k dodávce a montáži kompaktních a stacionárních regálů, by došlo až v roce 2013.
Vzhledem k potřebě zapuštění kolejového systému pro podvozky regálů v průběhu realizace podlahových konstrukcí by Muzeum Vysočiny Jihlava vypisovalo veřejnou zakázku na kompletní dodávku regálového systému již v 1. čtvrtletí 2012, jejíž plnění by probíhalo v letech 2012-2013. Dle Pravidel rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 21. 12. 2010 č. 16/10, Čl. 9 odst. 2 může příspěvková organizace zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta (investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky, závazné rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondu, popř. jiný vnější zdroj financování).
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje na zabezpečení finančního krytí 2. části plnění veřejné zakázky Muzea Vysočiny Jihlava na pořízení kompletního regálového systému pro depozitář v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín, a to formou poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 Muzeu Vysočiny Jihlava ve výši
10 964 000 Kč, a dále uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ zapracovat do rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 mimořádnou dotaci ve výši
10 964 000 Kč na regálový systém pro depozitář v objektu SUPŠ Jihlava - Helenín určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s věcným zněním a nemá námitek k poskytnutí mimořádné dotace na vybavení depozitářů regálovými systémy.
Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit závazek kraje na zabezpečení finančního krytí 2. části plnění veřejné zakázky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na pořízení regálového systému pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, a to formou poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 10 964 000 Kč;
* uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ zapracovat do rozpočtu kraje kapitoly Kultura pro rok 2013 mimořádnou dotaci ve výši 10 964 000 Kč na regálový systém pro depozitář v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz