Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-27

RK-34-2011-27.doc  RK-34-2011-27pr01.doc  RK-34-2011-27pr02.doc  RK-34-2011-27pr03.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-34-2011-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2011
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace se obrátil na zřizovatele s žádostí
o příspěvek na zabezpečení tradičního republikového setkání chirurgů na Vysočině - Pelhřimovský chirurgický den 2011. Setkání se uskuteční 25. listopadu 2011. Plánované náklady akce jsou 125 000 Kč, plánované výnosy jsou 85 000 Kč. Příspěvek je určen na krytí předpokládaného rozdílu mezi náklady a výnosy, konkrétně na úhradu nájemného a sborníku přednášek v celkové výši 40 000 Kč. Předpokládaný počet účastníků je 150 lékařů, 250 zdravotních sester. V materiálu RK-34-2011, př. 1 je uveden rozpočet akce.
Účelem příspěvku je podpora odborného setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením
č. 0513/07/2010/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - schválilo financování vybraných osvětových akcí na celokrajské či celostátní úrovni ve výši
400 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-34-2011-27, př. 2 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje poskytnout příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2011 ve výši 40 000 Kč a schválit rozpočtové opatření spočívající ve:
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
* schválení úpravy závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínek. V rámci schváleného rozpočtu je vyčleněna položka na podporu konání osvětových akcí ve zdravotnictví a její aktuální zůstatek činí 485 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00199 (RK-34-2011-27, př. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2011 .
Odpovědnost OZ, OE, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz