Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-36

RK-34-2011-36.doc  RK-34-2011-36pr01.doc  RK-34-2011-36pr02.doc  RK-34-2011-36pr03.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-34-2011-36
NázevZměna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0330/04/2010/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/10 (dále jen zásady ). Předmětem poskytování dotací podle zásad je výstavba nebo rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poskytování dotací podle zásad probíhá již od roku 2004 a tyto zásady byly v roce 2010 aktualizovány výše uvedeným usnesením.
Na základě provedeného interního auditu v únoru až dubnu letošního roku a na základě zkušeností s poskytováním dotací podle dosud platných zásad odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) připravil návrh na změnu zásad. Návrh aktualizovaných zásad je přílohou č. 1 tohoto materiálu, změnový dokument oproti původní verzi zásad je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Návrh řešení OLVHZ navrhuje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Doporučení ze zprávy o zjištěních z vykonaného interního auditu OLVHZ zapracoval do návrhu aktualizovaných zásad, který následně projednal hodnotící výbor pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen hodnotící výbor ) na svém zasedání dne 24. 8. 2011. Zápis ze zasedání hodnotícího výboru je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor navrhl další změny v návrhu aktualizovaných zásad, přičemž některé byly v rozporu s doporučeními interního auditu. Interní audit doporučil předkládat jednou ročně zastupitelstvu kraje zprávu o hodnocení systému poskytování dotací v návaznosti na definování základních monitorovacích indikátorů. Hodnotící výbor považuje toto doporučení za nadbytečné a doporučil vyřazení tohoto bodu z návrhu zásad. Důvodem je opakování údajů z materiálu do zastupitelstva kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotací, kde budou monitorovací indikátory uvedeny, přičemž příjemci dotací jsou povinni monitorovací indikátory naplnit. Interní audit dále doporučil podepisovat zápis ze zasedání hodnotícího výboru všemi přítomnými členy hodnotícího výboru. Hodnotící výbor považuje toto doporučení za nadbytečné a doporučil ponechat původní znění tzn. podepisování zápisu předsedou hodnotícího výboru a zapisovatelem. Důvodem je nestandardní postup odlišný od běžné praxe, přičemž ustálená praxe vychází přiměřeně z jednacího řádu výborů zastupitelstva kraje. Interní audit dále doporučil požadovat po příjemci dotace doklad prokazující neuplatnění odpočtu DPH v příslušném zdaňovacím období v rámci závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnutí dotace. Hodnotící výbor doporučil prověřit a specifikovat, o jaký doklad by se mělo jednat, případně doporučil tento bod vyřadit. OLVHZ tedy prověřil tento požadavek na ekonomickém odboru s externím daňovým poradcem, který konstatoval, že v daném případě postačuje prohlášení uvedené v příloze č. 4 bodu 4 zásad tj. v závěrečné zprávě a vyúčtování poskytnuté dotace.
StanoviskaLegislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal navrhované změny zásad na svém zasedání dne 10. 10. 2011 a usnesením č. 13/08/2011/LV doporučil zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-34-2011-36, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-34-2011-36, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz