Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-57

RK-34-2011-57.doc  RK-34-2011-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-34-2011-57
NázevPoskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přidělení dotace na základě žádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
Na základě usnesení č. 0553/07/2010/ZK, ze dne 14. 12. 2010 ( Zastupitelstvo kraje
schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-43, př. 1 ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Žádosti obcí (RK-34-2011-57, př. 1) byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) do 20. 9. 2011, tj. do posledního dne třetího termínu ukončení příjmu žádostí pro rok 2011.
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí (RK-34-2011-57, př. 1), které splnily všechny podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2011. Celková výše dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 je 148 500 Kč. V prvním a druhém termínu podání žádostí byly schváleny dotace v celkové výši 2 075 266 Kč.
Výše alokace pro rok 2011 je 2 500 tis. Kč.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21
a Zdraví 21 dle seznamu uvedeného v materiálu RK-34-2011-57, př. 1.
Celková výše finančních prostředků alokovaná na Zásady, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 2 500 tis. Kč, celková výše dotací navrhovaných ke schválení ve třetím termínu podávání žádostí je
148 500 Kč.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky:
Žádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ00015.0039 až ZZ00015.0042.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-34-2011-57, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
RK-34-2011-57, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-34-2011-57, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz