Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2013 - 18.06.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní příprava pro akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
03Modernizace D1 - uzavření smluv o realizaci přeložek
04Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
05Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Návrh na zařazení nové akce DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
08Návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
09Návrh na zařazení nové akce ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 1 do přílohy M 7
10Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
11Projekt CEMSDI - zpráva o ukončení projektu
12Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
13Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
15Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
16Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
17Zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
18Vratka dotace z příjmů projektu II/360 Oslavice - Oslavička
19Smlouvy o převodu investorství
20Žádost o vydání souhlasu s postoupením pohledávky
21Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
22Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23Povolení plateb u příjemce podpory v OP VK
24Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
25Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
26Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
273. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
28Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
29Metodický pokyn pro realizaci uzavřených smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
30Informace o výjezdním zasedání komise
31Dohody o podmínkách poskytování zaměstnaneckých benefitů
32Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013
34Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
35Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
36Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
37Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední škola stavební Třebíč
38Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
39Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - příspěvková organizace
40Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - doplnění evidence žádostí
41Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz