Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-29

RK-22-2013-29.doc  RK-22-2013-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-22-2013-29
NázevMetodický pokyn pro realizaci uzavřených smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRegionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (pro Vysočinu a Jihomoravský kraj) vyhlásila v září 2011 čtyři výzvy zaměřené na podporu zařízení neziskové sociální péče. Bylo to jednak v oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek (pro města od 5 000 do
49 999 obyvatel) a dále v oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkovských sídel (pro obce od 500 do 4 999 obyvatel). Všechny výzvy byly zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vybraných poskytování sociálních - vybudování objektů pro denní stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra, chráněná bydlení, azylových domů a investice ve stávajících domovech pro seniory. Toto zaměření vycházelo ze znalosti záměrů existujících v obou krajích a z omezeného objemu finančních prostředků pro výzvy. V každé oblasti byla vyhlášena jedna výzva přímo na podporu investičních akcí v sociálních službách a další výzva zaměřená na podporu přeměny brownfields na infrastrukturu pro sociální služby.
Podmínkou poskytnutí dotace z EU bylo uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu mezi krajem a příjemci podpory, případně poskytovateli, kteří budou v nové infrastruktuře poskytovat služby. Důvodem bylo, že podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by dotace z EU byla bez této smlouvy veřejnou podporou se všemi důsledky. Předmětná smlouva znamená pro služby zvláštní statut, který je vyjímá z hospodářské soutěže.
Usnesením 0365/04/2012/ZK zastupitelstvo kraje schválilo uzavření smluv na tyto projekty:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč;
- Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou;
- Kolpingovo dílo České republiky o. s., IČO: 43379729, projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou;
- Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO: 00 83 93 45, projekt Půdní vestavba- Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích;
- Město Brtnice, IČO: 00285668, projekt Centrum denních služeb.
Usnesením 0528/07/2012/ZK zastupitelstvo kraje schválilo uzavření smluv na tyto projekty:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou
- Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice
- FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č.p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem
Úřad regionální rady požádal, aby v souvislosti s naplňováním těchto smluv kraj ještě ošetřil stanovení termínu vyúčtování, případné vratky dotace a ustanovení o kontrole. Tato ustanovení bývají součástí konkrétních smluv o poskytnutí dotací, které budou na základě dotačních řízení uzavírány. Po projednání s úřadem regionální rady může být v této fázi před účinností Smluv o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu jejich požadavek naplněn metodickým pokynem rady, který bude závazný pro zpracování smluv o dotaci (vyrovnávací platby) v případech sociálních služeb, pro které byly uzavřeny Smlouvy o poskytování obecného hospodářského zájmu.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje schválila Metodický pokyn pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2013-29, př. 1. Materiál
RK-22-2013-29, př. 1 bude předložen na jednání rady po provedení jeho konzultace s úřadem regionální rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Metodický pokyn pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2013-29, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle Metodického pokynu pro uzavírání smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2013-29, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz