Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 22/2013, které se bude konat dne 18.06.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2013
2. Majetkoprávní příprava pro akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
    ( P. Kolář, RK-22-2013-02)
3. Modernizace D1 - uzavření smluv o realizaci přeložek
    ( P. Kolář, RK-22-2013-03)
4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
    ( P. Kolář, RK-22-2013-04)
5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-22-2013-05)
6. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-22-2013-06)
7. Návrh na zařazení nové akce DD Kamenice nad Lipou - přístřešek pro auta do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
    ( P. Kolář, RK-22-2013-07)
8. Návrh na rozhodnutí o odepsání investice z majetkové evidence
    ( P. Kolář, RK-22-2013-08)
9. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Lidmaň - Rekonstrukce drenážního systému do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 1 do přílohy M 7
    ( P. Kolář, RK-22-2013-09)
10. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
    ( P. Kolář, RK-22-2013-10)
11. Projekt CEMSDI - zpráva o ukončení projektu
    ( P. Pavlinec, RK-22-2013-11)
12. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
    ( K. Lisá, RK-22-2013-12)
13. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2013-13)
14. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2013-14)
15. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
    ( S. Měrtlová, RK-22-2013-15)
16. Zpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-16)
17. Zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-17)
18. Vratka dotace z příjmů projektu II/360 Oslavice - Oslavička
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-18)
19. Smlouvy o převodu investorství
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-19)
20. Žádost o vydání souhlasu s postoupením pohledávky
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-20)
21. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( H. Strnadová, RK-22-2013-21)
22. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-22-2013-22)
23. Povolení plateb u příjemce podpory v OP VK
    ( I. Fryšová, RK-22-2013-23)
24. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
    ( I. Fryšová, RK-22-2013-24)
25. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-22-2013-25)
26. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
    ( V. Švarcová, RK-22-2013-26)
27. 3. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
    ( V. Švarcová, RK-22-2013-27)
28. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-22-2013-28)
29. Metodický pokyn pro realizaci uzavřených smluv o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
    ( V. Švarcová, RK-22-2013-29)
30. Informace o výjezdním zasedání komise
    ( I. Šteklová, RK-22-2013-30)
31. Dohody o podmínkách poskytování zaměstnaneckých benefitů
    ( J. Běhounek, RK-22-2013-31)
32. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
    ( M. Pech, RK-22-2013-32)
33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013
    ( M. Pech, RK-22-2013-33)
34. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-22-2013-34)
35. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
    ( M. Pech, RK-22-2013-35)
36. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
    ( M. Pech, RK-22-2013-36)
37. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Střední škola stavební Třebíč
    ( M. Pech, RK-22-2013-37)
38. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz