Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-33

RK-22-2013-33.doc  RK-22-2013-33pr01.xls
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-22-2013-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013
Zpracoval V. Dvořáková, J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) rozhodlo o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 v celkové výši 26 000 Kč školám zřízeným Krajem Vysočina uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu. Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden - červen 2013 a slouží k usnadnění studia romským žákům a studentům, jejichž rodinám zvýšené náklady středoškolského studia a studia na vyšších odborných školách působí problémy (např. na úhradu školného, stravného, ubytování, školních potřeb, ochranných pomůcek).
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje schválit:
- zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 ve výši 26 000 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-22-2013-33.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 26 000 Kč - na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden - červen 2013 .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 v celkové výši 26 000 Kč dle materiálu RK-22-2013-33, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2013-33, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz