Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-32

RK-22-2013-32.doc  RK-22-2013-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-22-2013-32
NázevNávrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Zpracoval A. Vlachová, Z. Pavelcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Na základě kontroly provedené ve dnech 17., 19., 22. až 24. 4. 2013 zjistil odbor kontroly u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava se sídlem Žižkova 58/1347, Jihlava, IČO 60545356 (dále jen organizace) porušení rozpočtové kázně spočívající v použití provozních prostředků ve výši 1 462 Kč v rozporu s účelem, pro který byla zřízena.
Tímto postupem se organizace dopustila porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Návrh řešení Dle § 28 odst. 8 zákona za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.
OŠMS předkládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje uvedené organizaci ve výši neoprávněně použitých provozních prostředků. Příspěvková organizace hradí uloženou sankci ze svého rezervního fondu.
Stav rezervního fondu organizace k 31. 5. 2013 je 192 tis. Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava, IČO 60545356 ve výši 1 462 Kč dle materiálu RK-22-2013-32, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz