Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-26

RK-22-2013-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-22-2013-26
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni jednotlivých partnerů je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy 1 (MZ1). Ta se skládá ze zprávy o pokroku projektu a z finanční zprávy. Tuto MZ1 předkládá každý partner po ukončení monitorovacího období svému kontrolorovi. Zprávy o pokroku pokrývají část věcného monitoringu, finanční zprávy pak monitoring finanční a jejich přílohou je též soupiska výdajů vynaložených partnerem. Po odsouhlasení dílčích zpráv příslušným kontrolorem byla vedoucím partnerem zpracována monitorovací zpráva č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za své projektové partnery), včetně zpracování žádosti o platbu. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy mohou být na účet vedoucího partnera poslány uznané vynaložené finanční prostředky. Na účet vedoucího partnera jsou následně převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013) ve výši 5 % způsobilých výdajů vedoucího partnera a finanční prostředky z ERDF (podíl vedoucího partnera a projektových partnerů). Vedoucí partner je povinen převést neprodleně prostředky z ERDF svým projektovým partnerům dle jejich certifikovaných výdajů.
Dne 4. 6. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet OP AT-CZ , č. ú.: 1200102487/6800 dotace ve výši 18 673,16 EUR (prostředky z ERDF, certifikované za 1. monitorovací období) v rámci projektu SENIOR PLUS .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši celkem 18 673,16 EUR a převod finančních prostředků ve výši:
- 6 849 EUR (dotace vedoucího partnera z ERDF) na zvláštní účet projektu SENIOR PLUS , č. ú.: 4200338848/6800.
- 11 824,16 EUR na účet projektového partnera 2 (IMC Fachhochschule Krems).
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz z ERDF ve výši 18 673,16 EUR (471 030,46 Kč), která byla připsána na devizový účet kraje dne 4. 6. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
• rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu SENIOR PLUS ve výši 18 673,16 EUR (471 030,46 Kč);
• převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu SENIOR PLUS ve výši 6 849 EUR (172 766,03 Kč).
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz