Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2013-10

RK-22-2013-10.doc  RK-22-2013-10pr01.doc  RK-22-2013-10pr02.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-22-2013-10
NázevVeřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
Zpracoval J. Tvrzová, M. Brom
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon .
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště diagnostického pavilonu v Nemocnici Jihlava, které sestávají v zateplení obvodových konstrukcí, stropů a podlah a výměně otvorových výplní. Akce byla zařazena na základě žádosti o spolufinancování z evropského fondu do Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ), oblast podpory 3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (registrační list akce č. EDS/SMVS 115D222002880). Kraj jako příjemce dotace je povinen do poloviny letošního roku dodat Státnímu fondu živ. prostředí ČR podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory z SFŽP ČR tzn. i podklady ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s rozpočtem zpracovaným projekční kanceláří Milan Melichar, Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč v částce cca
16 mil. Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon ). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 4. 2013 zveřejněné dne 26. 4. 2013 pod ev. č. 345428. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek byla na profilu zadavatele uveřejněna zadávací dokumentace. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 17. 5. 2013 v 11,00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 4 řádné nabídky. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise proběhlo dne 30. 5. 2013. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že všichni uchazeči splnili kvalifikaci. Na základě výsledků z posouzení nabídek se rozhodla hodnotící komise požádat jednoho uchazeče o vysvětlení nabídky. V průběhu druhého jednání hodnotící komise dne 11. 6. 2013 bylo dokončeno posuzování nabídek a poté byly nabídky vyhodnoceny. Žádná nabídka nebyla vyřazena.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-22-2013-10, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu
RK-22-2013-10, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 25527380 s nabídkovou cenou 15 499 891 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-22-2013-10, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesením 0162/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 rada kraje m. j. uložila odboru životního prostředí, odboru majetkovému a odboru regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu RK-05-2007-27, př. 1 k předložení do Operačního programu Životního prostředí.
Rada kraje rozhodla usnesením 0697/14/2013/RK ze dne 23. 4. 2013 o zahájení zadávacího řízení.
Stanovisko manažera projektu: OŽP souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon dle materiálu RK-22-2013-10, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 25527380 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz